Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "професор" по професионални направления 7.1. медицина и 7.4. обществено здраве, обявен в ДВ, бр. 88/08.11.2011 г.

   

Кандидат: доц. д-р Любомир Спасов, дм