Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално направление 7.4. Обществено здраве (Социална медицина) за нуждите на Медицински факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“ и УБ „Лозенец“, обявен в ДВ, бр. 55/04.07.2014 г.

   

Кандидат: ас. Диана Кръстева Иванова, доктор по социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

 

Председател на научното жури: доц. д-р Пламен Маринов Гацов, дм

 

Материали:

  • Резюмета на представените за конкурса научни трудове (по чл. 110 от Правилника за РАЗ на СУ) на ас. Диана Кръстева Иванова, дм:
  1. част I
  2. част II
  3. част III
  4. част IV

 

Рецензии:

 

Становища: