Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 7.1. Медицина (Вътрешни болести - ревматология) - един, обявен в ДВ, бр.7/20.01.2017 г.

   

Кандидат: ас. д-р Любомир Маринов Маринчев, дм

Материали:

Рецензии:

Становища: