Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по ПН 7.4. Обществено здраве (Социална медицина - електронно здравеопазване) за нуждите на Медицински факултет на СУ „ Св. Климент Охридски“ и УБ „Лозенец“, обявен в ДВ, бр. 82/03.10.2014 г.