Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по научната специалност "Акушерство и гинекология", обявен в ДВ, бр. № 19/09.03.2010 г.

   

Кандидати: д-р Дорина Асенова Микова и д-р Румяна Недялкова Христова

 

Председател на Научно жури: доц. Петър Петров, дм

 

Материали:

Рецензии:

Становища: