Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент” по 7.1. Медицина (Патофизиология) – един, обявен в ДВ, бр. 35 от 12.04.2013г.