Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 7.1. Медицина (обща медицина), обявен в ДВ, бр. № 90/16.11.2012 г.

   

Кандидат: д-р Любомир Кирилов Киров