Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по 4.2. Химически науки (Аналитична химия), обявен в ДВ, .бр. 35 от 12.04.2013 г