Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по 7.1. Медицина (уши, нос, гърлени болести) - един, обявен в Държавен вестник, бр. 14/19.02.2016 г. за нуждите на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.

   
Спечелен от д-р Александър Марков Райнов, дм
  д-р Димитрина Тодорова Едрева, дм

 

Председател на научното жури: доц. д-р Георги Тодоров Георгиев, дм – МФ, СУ "Св. Климент Охридски"

 

Резюмета:

Рецензии:

Становища: