Начало / Университетът / Факултети / Медицински Факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Медицински факултет - архив конкурси / Конкурс за заемане на академична длъжност "доцент" по 7.1. Медицина (Цитология, хистология на човека – обща и специална), обявен в Държавен вестник, бр. 80/16.10.2015 г. за нуждите на Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“.