Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 4.4. Науки за Зeмята / Специалност Геология / Гемология

   
  • Магистърска програма: Гемология

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна (обучение срещу заплащане)

Ръководител: гл. ас. д-р Стефка Денчева

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 73

тел. 02 9308 256

 

Прием на студенти: Извършва се по бал, оформен от средния успех от дипломата за образователно-квалификационната степен „бакалавър“, но не по-нисък от добър (3.50). Магистърската програма по гемология е предназначена за студенти, придобили образователно-квалификационната степен „бакалавър“. В специалността могат да се обучават до 20 студенти.

Продължителност на обучението: Програмата е структурирана в три учебни семестъра в 660 учебни часа (90 кредита).

Цел на програмата: Обучение на магистърско ниво на специалисти, които могат да се реализират като експерти и оценители във финансовата, митническата и съдебната система.

Програмата включва общи и специализиращи курсове, които целят да запознаят студентите със спецификата на минералите и природните и синтетични суровини, които се използват като скьпоценни, полускъпоценни и декоративни материали, и да придобият практически умения за тяхната диагностика и оценка. Тя е съставена от три основни модула от теоретични и практически курсове.

Първият общ и въвеждащ модул дава основни понятия за геоложките процеси, минералите и скалите като основа за следващите специални курсове.

В специалната теоретична част се разглеждат историята на скъпоценните минерали и гемологичните материали, техните физични свойства, конституционните и морфоложки особености, химизма и специфичните методи за синтез, диагностика, обработка, оценка и маркетинг, както и техните по-важни находища.

В практическата част студентите се запознават с конкретни методи за идентификация и оценка на скъпоценните минерали, включващи работа с микроскоп, рефрактометьр, спектроскоп, полярископ, каратна везна, специализиран гемоложки микроскоп и др.

Особен акцент се отделя на практическата оптична диагностика на скъпоценните минерали и гемологични материали. Предвижда се и запознаване с технологии на обработката на скъпоценните минерали, посещение и представяне на работата на водещи фирми, маркетинга и пазарите на скъпоценни камъни. Включени са и задължителни теренни практически упражнения, по време на които студентите се запознават с основните скъпоценни минерали и техните находища.

Курсът завършва с практически изпит и защита на дипломна теза.

 

Учебен план

Състав на учебните групи:

Първи курс

Разписание на лекциите:

Първи курс