Начало / Университетът / Факултети / Геолого-географски факултет / Специалности / Магистърски програми / Геолого-географски факултет / 3.7. Администрация и управление / Специалност Регионално развитие и политика / Планиране и управление на териториални системи

   
  • Магистърска програма: Планиране и управление на териториални системи (ПУТС) – за специалисти*

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Даниела Златунова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 264
тел. 02 9308 217

 

Завършилите магистърската програма по планиране и управление на териториалните системи получават теоретични знания и практически умения в регионалното планиране и управление, информационното осигуряване на регионалното развитие и устройството на територията, интегрираното управление на околната среда и човешките ресурси.

Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавна и местна администрация, консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално ниво; служители в областна и общинска администрация; специалисти към неправителствени организации; служители в държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален икономически, политически и екологичен маркетинг и мениджмънт; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове; агенции за проучване на общественото мнение и др. Обучението протича в 2 семестъра. Първият семестър е зимен и включва 6 задължителни дисциплини с хорариум 360 часа (30 кредита). През втория (летен) семестър се избира един от следните профилиращи избираеми модули: Информационно осигуряване на регионалното развитие и устройството на територията; Регионално развитие и устройство на територията; Интегрирано управление на околната среда; Приложна демография и управление на човешките ресурси.

Избраният модул включва дисциплини, всяка от които носи по 3 кредита. Студентът трябва да избере минимум пет дисциплини, даващи общо 15 кредита. За да получи съответната квалификация, три от тях трябва да са от съответния избран модул. Две от дисциплините през втория семестър могат да се изберат от другите модули на магистърската програма, като това се съгласува с научния ръководител или ръководителя на магистърската програма.

Във всеки профилиращ модул студентът получава и 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

* Специалисти са кандидати, придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по следните специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях): Регионално развитие и политика, География, Политология, Право, Международни отношения, Философия, Социология, Социални дейности, Публична администрация, Стопанско управление, Маркетинг, Мениджмънт, Икономика, Финанси, Статистика, Информатика, Туризъм, Геология, География и биология, История и география, История, Етнология, Културология, Европеистика, Балканистика, Антропология, Екология, специалности от направление Филология, Информационни технологии, Обществени политики и практики, Информационна сигурност, Архитектура, Урбанизъм, Медицина, Инженерни науки, Агробизнес, Приложна математика, Национална сигурност, Отбрана, Логистика, Опазване на обществения ред, Градоустройство, Геодезия, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водостнабдяване и канализация, Устройство и управление на земи и имоти, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство.

 

  • Магистърска програма: Планиране и управление на териториални системи (ПУТС) – за неспециалисти*

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Прием: летен семестър

Ръководител: доц. д-р Даниела Златунова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 264
тел. 02 9308 217

 

Завършилите магистърската програма по планиране и управление на териториалните системи получават теоретични знания и практически умения в регионалното планиране и управление, информационното осигуряване на регионалното развитие и устройството на територията, интегрираното управление на околната среда и човешките ресурси.

Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално ниво; служители в областна и общинска администрация; специалисти към неправителствени организации; служители в държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален икономически, политически и екологичен маркетинг и мениджмънт; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове; агенции за проучване на общественото мнение и др.

Приемът на неспециалисти се извършва само за местата, предвидени за обучение срещу заплащане. Обучението протича в 3 семестъра. През първия (летен) семестър се изучават 6 задължителни компенсиращи дисциплини с хорариум 360 часа (30 кредита). Чрез тях се компенсират пропуски в бакалавърското обучение по регионално развитие и политика. Вторият семестър е зимен и включва 6 задължителни специализиращи дисциплини с хорариум 360 часа (30 кредита). През третия (летен) семестър се избира един от следните профилиращи избираеми модули: Информационно осигуряване на регионалното развитие и устройството на територията; Регионално развитие и устройство на територията; Интегрирано управление на околната среда; Приложна демография и управление на човешките ресурси. Избраният модул включва дисциплини, всяка от които носи по 3 кредита. Студентът трябва да избере минимум пет дисциплини, даващи общо 15 кредита. За да получи съответната квалификация, три от тях трябва да са от съответния избран модул. Две от дисциплините през третия семестър могат да се изберат от другите модули на магистърската програма, като това се съгласува с научния ръководител или ръководителя на магистърската програма.

Във всеки профилиращ модул студентът получава 15 кредита за провеждане на самостоятелно изследване, подготовка и защита на дипломна работа.

* Неспециалисти са кандидати, които не са придобили ОКС “бакалавър” или “магистър” по следните специалности и професионални направления (или свързани и/или произтичащи от тях): Регионално развитие и политика, География, Политология, Право, Международни отношения, Философия, Социология, Социални дейности, Публична администрация, Стопанско управление, Маркетинг, Мениджмънт, Икономика, Финанси, Статистика, Информатика, Туризъм, Геология, География и биология, История и география, История, Етнология, Културология, Европеистика, Балканистика, Антропология, Екология, специалности от направление Филология, Информационни технологии, Обществени политики и практики, Информационна сигурност, Архитектура, Урбанизъм, Медицина, Инженерни науки, Агробизнес, Приложна математика, Национална сигурност, Отбрана, Логистика, Опазване на обществения ред, Градоустройство, Геодезия, Строителство на сгради и съоръжения, Транспортно строителство, Водостнабдяване и канализация, Устройство и управление на земи и имоти, Хидротехническо строителство, Хидромелиоративно строителство.

 

  • Магистърска програма: Планиране и управление на териториални системи (ПУТС) – за завършили ОКС „професионален бакалавър“

Срок на обучение за специалисти: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна; обучение срещу заплащане

Ръководител: доц. д-р Даниела Златунова

бул. Цар Освободител 15, ГГФ, каб. 264
тел. 02 9308 217

 

Завършилите магистърската програма по планиране и управление на териториалните системи получават теоретични знания и практически умения в регионалното планиране и управление, информационното осигуряване на регионалното развитие и устройството на територията, интегрираното управление на околната среда и човешките ресурси.

Обучението предоставя широки възможности за професионална реализация в управленски структури на национално, регионално и местно ниво. Успешно завършилите магистърската програма могат да заемат ръководни и експертни длъжности в държавната и местната администрация, в консултантски компании и структури на гражданското общество като: държавни служители на национално ниво; служители в областната и общинската администрация; специалисти към неправителствени организации; служители в държавни и частни фирми, занимаващи се с регионален икономически, политически и екологичен маркетинг и мениджмънт; преподаватели във висши училища; специалисти в научноизследователски, проектантски и консултативни центрове; агенции за проучване на общественото мнение и др.

 

Учебен план - специалисти (в сила от 2013г.)
Учебен план - специалисти

Учебен план - неспециалисти (в сила от 2013г.)
Учебен план - неспециалисти

Учебен план - специалисти след ОКС ПБ (в сила от 2013г.)

Модул на обучение

Програми:

I курс - редовно обучение