Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Теоретична и математична физика), обявен в ДВ, бр. 57 / 26.06.2020 г.

   

Кандидат: д-р Кирил Петров Христов

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. дфн Светлана Йорданова Пачева - bg / eng
  • проф. дфн Владимир Кръстев Добрев - bg / eng

Становища:

  • проф. дфн Радослав Христов Рашков – ФзФ, СУ - bg / eng
  • проф. дмн Стефан Петров Иванов – ФМИ, СУ - bg / eng
  • проф. дфн Валентина Борисова Петкова – ИЯИЯЕ, БАН - bg / eng
  • проф. дфн Пламен Любенов Божилов – ИЯИЯЕ, БАН - bg / eng
  • доц. дфн Недялка Илиева Стоилова – ИЯИЯЕ, БАН - bg / eng

 

Изборът ще се състои на 19.10.2020 г. от 15:00 ч. в А415.