Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Kонкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Обща теория на относителността и релативистка астрофизика), обявен в ДВ, бр. 67 / 28.07.2020 г.

   

Кандидат гл. ас. д-р Галин Николаев Гюлчев

 

Материали:

Рецензии:

  • проф. дмн. Михаил Димов Тодоров - ТУ,София - BG / EN
  • доц. д-р Бойко Милков Михов-ИА, БАН - BG / EN

Становища:

  • доц. д-р Петко Любенов Недялков – ФзФ, СУ - BG / EN
  • доц. дфн Недялка Илиева Стоилова – ИЯИЯЕ, БАН - BG / EN
  • доц. дфн Лилия Кирилова Ангелова – ИЯИЯЕ, БАН - BG / EN
  • проф. дмн.Анжела Славова Попиванова – ИМЕ, БАН - BG / EN
  • проф. дфн. Людмил Кирилов Хаджииванов – ИЯИЯЕ, БАН - BG / EN

Заседанието за избор ще се проведе на 11 декември 2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на Физически факултет.