Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Kонкурс за професор по професионално направление 4.1. Физически науки / Физика на елементарните частици/, обявен в ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.