Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Kонкурс за доцент по професионално направление 4.1. Физически науки /(Астрономия и астрофизика) /, обявен в ДВ бр. 50/15.06.2018 г.