Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Kонкурс за академичната длъжност доцент по професионално направление 4.1. Физически науки (Обща физика), публикуван в ДВ, бр.54 / 29.06.2021 г.

   

Кандидат гл. ас. д-р Пламен Весков Петков