Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност "доцент" по професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника(Микровълнова техника и комуникация), обявен в ДВ, бр. 21 от 15.03.2022 г.

   

Кандидат - гл. ас. д-р Христомир Христов Йорданов

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Изборът ще се проведе присъствено на 14. 07. 2022 г. от 11:00 часа в зала А 415, (Заседателна зала).