Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.1. Физически науки (Вероятностен анализ в ядрените технологии), обявен в ДВ, бр. 48/28.06.2022 г.

   

Кандидат - Георги Иванов Петков