Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.1. Физически науки (Теория на струните и физика на високите енергии), обявен в ДВ бр. 63 / 30.07.2021 г.

   

Кандидат - гл. ас. д-р Цветан Иванов Вецов