Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.1. Физически науки(Обща теория на относителността и релативистка астрофизика) обявен в ДВ, бр. 30/15.04.2022 г.