Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.1 Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя), обявен в ДВ, бр. 87/19.10.2021 г.

   

Кандидат - гл. ас. д-р Нено Димитров Тодоров

 

Материали:

Рецензии:

Становища:

 

Изборът ще се проведе присъствено на 22.03.2022 г. от 10:00 часа в зала А 415, (Заседателна зала) при спазване на противоепидемичните мерки.