Начало / Университетът / Факултети / Физически факултет / Процедури за научни степени и академични длъжности / Процедури по заемане на академични длъжности / Физически факултет - архив конкурси / Конкурс за академична длъжност „доцент“ по професионално направление 4.1. Физически науки (Експериментална ядрена физика), обявен в ДВ, бр. 103 от 10.12.2021 г.