Начало / Университетът / Факултети / Факултет по науки за образованието и изкуствата / Специалности / Следдипломна квалификация

   

СЛЕДДИПЛОМНИ КВАЛИФИКАЦИИ И КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО НАУКИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ИЗКУСТВА

1 Подготовка на учители за работа с деца със специални образователни потребности Следдипломна квалификация 12 месеца
2 Предучилищна педагогика Следдипломна квалификация 12 месеца
3 Начална училищна педагогика Следдипломна квалификация 12 месеца
4 Ранно чуждоезиково обучение по английски език Следдипломна квалификация 12 месеца
5 Терапевтични практики при аутизъм Следдипломна квалификация 3 месеца
6 Арттерапевтична социално-педагогическа работа при емоционално-поведенчески проблеми Следдипломна квалификация 4 месеца
7 Европейска политика – концепции за реализиране на мултилатерални проекти Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
8 Екологично образование в началното училище Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
9 Ключови компетентности в обучението по математика, природни и обществени науки в началните класове Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
10 Модулно обучение по физическо възпитание и спорт Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
11 Разработване на образователни проекти Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
12 Кризисна интервенция Следдипломна квалификация 6 месеца
13 Социална педагогика (неспециалисти) Следдипломна квалификация 6 месеца
14 Аниматор в туристически атракционен център Следдипломна квалификация 12 месеца
15 Педагогически и технически аспекти на работата с мултимедиен проектор (за завършили степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър с педагогическа правоспособност) Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
16 Педагогически и технически аспекти на работата с интерактивна бяла дъска Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
17 Съвременен образователен софтуер за деца и ученици Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
18 Работа с електронни варианти на учебниците по български език и литература в 1. – 4. клас Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
19 Методика на обучението на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
20 Периодично обучение. Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
21 Педагогически аспекти на работата със софтуерната система Енвижън Следдипломна квалификация Краткосрочен курс
22
Монтесори педагогиката в съвременното общество
Следдипломна квалификация 16 месеца
23 Компютърно моделиране Следдипломна квалификация 1 месец
24 Арт терапевтичниподходипридеца със специални образователнипотребности (ДСОП) Следдипломна квалификация 12 месеца
25 Медийна педагогика Следдипломна квалификация 40 часа
26 Ранно чуждоезиково обучение – английски език Следдипломна квалификация 12 месеца

 

За контакти:

ФНОИ – Сектор СДК – инспектор: Лора Чорбаджийска

София, бул. „Шипченски проход“ 69А каб. 206, тел.: (02)9706 262

E-mail: l.chorbadzijska@fppse.uni-sofia.bg