Начало / Университетът / Факултети / Богословски факултет / Специалности / Магистърски програми / Богословски факултет / Църковен мениджмънт

   

Ръководител: проф. д-р Павел Павлов

тел. 989 01 15, вътр. 25

 

 

Магистърска програма: Църковен мениджмънт

 

Срок на обучение:

2 семестъра (специалисти)

4 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочна

 

Квалификационна характеристика

 

Специалисти

 

 • 1. Насоченост, образователни цели

 

Обучението за образователно-квалификационна степен “магистър по теология – Църковен мениджмънт” се организира и провежда по инициатива на църковници, икономисти и преподаватели от Катедра „Историческо и систематическо богословие” на Богословски факултет (БгФ) на СУ “Св. Климент Охридски”. Програмата е предназначена:

 

 1. за духовници и църковни служители, които желаят да специализират в областта на християнското предприемачество и църковната финансово-стопанска област;
 2. за богослови, които желаят да се специализират;
 3. за служители и специалисти в държавната, регионалната и общинската администрации, ангажирани с развитието на църковните стопански дейности и тяхното презентиране;
 4. за всички, които желаят да получат задълбочени знания си в сферата на църковния мениджмънт, духовната и църковната практика, или да придобият професионални умения, които да увеличат шансовете им за професионална реализация чрез предприемачески и образователни църковно-обществени инициативи;
 5. за бакалаври и/или магистри по теология, които биха искали да продължат нашите християнски традиции по един действен практически начин, посредством инициативи свързани с различни видове църковни стопански дейности.

 

Магистърските програми в Богословски факултет като принцип на обучение предлагат задълбочено и систематизирано запознаване с проблеми, свързани с християнското богословие, вяра и култура, а така също и с живота в Църквата. Настоящата магистърска програма предлага надграждане на придобитите знания в една интердисциплинарна богословско-стопанска практическа насоченост и си поставя за задача подготвянето на специалисти със способности за ефективна професионална реализация и кариера в потисканата десетилетия наред стопанска инициатива на Църквата в България. Крайната цел е да бъде подпомогната кадрово БПЦ-БП, както на централно, така и на регионално ниво (митрополии, архиерейски наместничества, енории и манастири).

 

 • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Магистърската програма „Църковен мениджмънт“ за специалисти е в два семестъра и в задочна форма на обучение, които формират профилиращия модул.

 

Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника на СУ “Св. Климент Охридски”. Кандидатите трябва да притежават държавно призната диплома за образователно-квалификационна степен „“бакалавър“ в професионално направление 2.4. Религия и теология. За включване в магистърската програма се изисква среден успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ не по-малък от Добър, като се провежда събеседване с кандидатите–специалисти в платена форма на обучение, а с кандидатите–специалисти по държавна поръчка се провежда устен изпит по определен конспект.
Продължителността на обучението е 2 семестъра с общ хорариум 270 часа (180 ч. задължителни и 90 ч. избираеми дисциплини) аудиторна заетост. Програмата завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит, което носи на студента15 кредита.

 

 • 3. Професионални компетенции

 

Завършилите МП „Църковна мениджмънт“ са в състояние:
- да изградят у себе си действена система от богословски знания, теоретични и практически умения, приложими в контекста на инициативи свързани с църковно-стопанска и църковно-обществена работа;
- да придобият способност да поддържат знанията си на ниво в съответствие с развитието на православната богословска наука в нейните интердисциплинарни аспекти, с цел устойчиво професионално развитие и утвърждаване на личностния интегритет;
- да използват средствата на интердисциплинарния подход в рамките на обучението и практическата дейност, по начин който да подобри и затвърди уменията им в избраната специалност;
- да извършват своите дейности в духа на християнската вяра и ценност и в съответствие с високите изисквания, отправени към тях от съвременното общество;
- да изградят подходи за професионална дейност и обществена адаптация в съответствие с придобитата специалност и спецификата на магистърската програма.

 

Магистърската програма „Църковна мениджмънт“ съдържа перспективност и престижност, което я прави привлекателна за хора, търсещи своята реализация в контекста на актуалните научни критерии и духовните ценности на християнския свят.

 

 • 4. Професионална реализация

 

Възможностите за реализация на завършващите студенти придобили образователно-квалификационната степен “магистър“ в програмата „Църковна мениджмънт“:
- да работят като служители в системата на Българската православна църква – БП;
- да планират, организират и провеждат предприемачески инициативи за и на Църквата и в прицърковни организации;
- да работят като служители в църковната и гражданската администрация, свързана с подобен род инициативи;
- да бъдат експерти в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми свързани с религията, културата, църковно-социалните дейности;
- да продължат своето образование в образователната и научна степен „доктор“;
- да участват в различни програми за продължаващо обучение.

 

 

Неспециалисти

 

 • 1. Насоченост, образователни цели

 

Обучението за образователно-квалификационна степен “магистър по теология – Църковен мениджмънт” се организира и провежда по инициатива на църковници, икономисти и преподаватели от Катедра „Историческо и систематическо богословие” на Богословски факултет (БгФ) на СУ “Св. Климент Охридски”. Програмата е предназначена:

 

 1. за духовници и църковни служители, които желаят да специализират в областта на християнското предприемачество и църковната финансово-стопанска област;
 2. за бакалаври и/или магистри небогослови, които желаят да се специализират;
 3. за служители и специалисти в държавната, регионалната и общинската администрации, ангажирани с развитието на църковните стопански дейности и тяхното презентиране;
 4. за всички, които желаят да задълбочат знанията си в сферата на църковния мениджмънт, духовната и църковната практика, или да придобият професионални умения, които да увеличат шансовете им за професионална реализация чрез предприемачески и образователни църковно-обществени инициативи;
 5. за бакалаври от други (не-богословски) специалности, които биха искали да се докоснат до православното богословие и нашите християнски традиции по един действен практически начин, посредством инициативи свързани с различни видове църковни стопански дейности.

 

Магистърските програми в Богословски факултет като принцип на обучение предлагат задълбочено и систематизирано запознаване с проблеми, свързани с християнското богословие, вяра и култура, а така също и с живота в Църквата. Настоящата магистърска програма предлага надграждане на придобитите знания в една интердисциплинарна богословско-стопанска практическа насоченост и си поставя за задача подготвянето на специалисти със способности за ефективна професионална реализация и кариера в потисканата десетилетия наред стопанска инициатива на Църквата в България. Крайната цел е да бъде подпомогната кадрово БПЦ-БП, както на централно, така и на регионално ниво (митрополии, архиерейски наместничества, енории и манастири).

 

 • 2. Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

 

Магистърската програма „Църковен мениджмънт“ за неспециалисти е в четири семестъра и в задочна форма на обучение. През първите два семестъра, които са базисни (подготвителен модул), студентите усвояват фундаментални дисциплини от четирите дяла на богословието, а профилиращият модул обхваща трети и четвърти семестър.

 

Условията и редът за приемането на студенти се определят в Правилника на СУ “Св. Климент Охридски”. Кандидатите трябва да притежават държавно призната диплома за образователно-квалификационна степен “бакалавър”, независимо от специалността. За включване в магистърската програма се изисква среден успех от дипломата не по-малък от Добър и се провежда събеседване с всички кандидати–неспециалисти.
Продължителността на обучението е 4 семестъра с общ хорариум 630 часа (510 ч. задължителни и 90 ч. избираеми дисциплини) аудиторна заетост. Програмата завършва със защита на дипломна работа или държавен изпит, което носи на студента 15 кредита.

 

 • 3. Професионални компетенции

 

Завършилите МП „Църковен мениджмънт“ са в състояние:
- да изградят у себе си действена система от богословски знания, теоретични и практически умения, приложими в контекста на инициативи свързани с църковно-стопанска и църковно-обществена работа;
- да придобият способност да поддържат знанията си на ниво в съответствие с развитието на православната богословска наука в нейните интердисциплинарни аспекти, с цел устойчиво професионално развитие и утвърждаване на личностния интегритет;
- да използват средствата на интердисциплинарния подход в рамките на обучението и практическата дейност, по начин който да подобри и затвърди уменията им в избраната специалност;
- да извършват своите дейности в духа на християнската вяра и ценност и в съответствие с високите изисквания, отправени към тях от съвременното общество;
- да изградят подходи за професионална дейност и обществена адаптация в съответствие с придобитата специалност и спецификата на магистърската програма.

 

Магистърската програма „Църковна мениджмънт“ съдържа перспективност и престижност, което я прави привлекателна за младите хора, търсещи своята реализация в контекста на актуалните научни критерии и духовните ценности на християнския свят.

 

 • 4. Професионална реализация

 

Възможностите за реализация на завършващите студенти придобили образователно-квалификационната степен “магистър“ в програмата „Църковна мениджмънт“:
- да работят като служители в системата на Българската православна църква – БП;
- да планират, организират и провеждат предприемачески инициативи за и на Църквата и в прицърковни организации;
- да работят като служители в църковната и гражданската администрация, свързана с подобен род инициативи;
- да бъдат експерти в неправителствени организации и сдружения, работещи по проблеми свързани с религията, културата, църковно-социалните дейности;
- да продължат своето образование в образователната и научна степен „доктор“;
- да участват в различни програми за продължаващо обучение.

 

Кандидатстване

Разпис на семестъра