Начало / Университетът / Центрове / Научно-образователен и културен център "Aл-Фараби"

   

 

Директор: Виолета Добичина

e-mail: kazakhcenterSU@gmail.com, kazakhcentersu@abv.bg , за контакт с КазНУ

Адрес: София, бул. „Тодор Александров" 79, кабинет № 27

 

 
ciek_2_small

Научно-образователен и културен център "Aл-Фараби" (НОКЦ) е създаден с решение на Академичния съвет на СУ "Св. Климент Охридски" от 27 февруари 2019 г. , (Протокол №7, т. 19) като обслужващо звено по смисъла на чл. 8, ал. 1, т. 8 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели:

 • Да популяризира казахския език, култура и съвременните научно-изследователски постижения на казахстанската научно-изследователска общност във всичките й аспекти;
 • Да утвърждава престижа и популярността на Софийския университет "Св. Климент Охридски" в централноазиатското научно-образователно пространство и на Казахския национален университет "Aл-Фараби" в европейското научно-образователно пространство
 • Да развива сътрудничеството между образователните институции в страните-партньори

Задачи:

 • Да служи като среда-посредник за споделяне и разпространение на казахстанските образователни, изследователски и културни практики в България и българските такива в РКазахстан;
 • Да съдейства за разширяването на приложната насоченост на академичното образование по и на казахски език;
 • Да подпомага академичната мобилност на преподаватели и студенти от двата университета за участие в учебни стажове, семинари, учебни и научни пътувания, съвместна преподавателска работа.
 • Да координира научно-изследователската и учебно-методическата работа по въпроси, актуални за двете страни.
 • Да изгражда и поддържа единно българо-казахстанско информационно образователно пространство за продължаващо обучение на университетски и научни кадри.
 • Да съдейства за създаване на постоянно действащ информационен ресурсен център, отговарящ на международните стандарти;
 • Да оказва подкрепа за съвместни университетски изследвания и международни проекти в областта на науката, образованието и културата.
 • Да осъществява взаимодействие и координация по предмета на дейността си с университети, с правителствени институции, с неправителствени организации, фондации и др. в България и в РКазахстан.

Дейности:

За постигане на своите цели и за изпълнение на специфичните си задачи Научно-образователния и културен център "Aл-Фараби" организира различни образователни, научни и културни прояви:

- Специализирани семинари;

- Кръгли маси;

- Обучения;

- Видеоконференции;

- Срещи;

- Лекции;

- Дискусионни форуми;

- Консултации за разработване на съвместни проекти

- Културни инициативи.

 

Новини от Научно-образователен и културен център "Aл-Фараби":

 

 • WEBINAR - Digitalization and internationalization of higher education in the context of the Kovid - 19 pandemic: professors from Sofia University, universities in Central Asia and Iran share innovative practices.
 • Уебинар - Дигитализация на висшето образование в контекста на Ковид-19 пандемията: България – Узбекистан
 • Уебинар от поредицата международни научни форуми, организирани от Факултета по класически и нови филологии в рамките на проекта „Дигитализация и образование в условията на Ковид-19 пандемията: практики и иновации във висшето образование в България и страните от Централна Азия (Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан) и Иран"