Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 4

   
Годишник, том 4

Годишник

На Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за

Славяно-византийски проучвания

"Иван Дуйчев"

Том 84-85 (4)

1990-1991

 

София, 1994

 

Съдържание

 

Научен раздел 5
История и археология 7
Христо Матанов. Към историческата география на Северна Македония през втората четвърт на XІV в. 9
Gert Hummel. Geschichte und Wesen der iroschottischen Mönchskirche 23
Станислав Станилов. Сребърни украси за конска сбруя от Велики Преслав 47
Иван Билярски. Погановският поменик 53
Христо Димитров. Славяни и прабългари по Западното Черноморско крайбрежие до края на ІХ в. 79
Георги Атанасов. Средновековна скулптурна композиция с апокалиптичен сюжет от Дръстър (Силистра) 101
Игор Янкулов. За камбаните през Средновековието 113
   
Език и литература 125
Александр Шенкер. Числовая символика в житии Мефодия 127
Теодор Хрисчев. Гръцки извори за три служби от Новгородския миней за септември 133
Климент Александрийски. „Увещателно слово към елините” – превод Стела Панайотова 161
   
Археография и кодикология 185
Николай Кисилев. О глаголической традиции в орнаменте древнейших русских рукописей ХІ-ХІІ вв. 187
   
Изкуство и култура 195
Natalia Teteriatnikov. Sanctuary Design in the Ninth – and Tenth – Century Churches in Bulgaria: the Question of Origin 197
София Тодорова. Генезис орнаментальной традиции рунических камней. Классификация орнаментики (на материале Швеции ХІ в.) 211
Румен Бояджиев. Някои аспекти на християнската символика в рисунките-графити от старобългарския манастир край село Равна, Провадийско 219
Вазкен Налбантян. Към реконструкцията на Христовата коронация и нейната ритуална формула 249
   
Научна хроника 255
Кръгла маса „Принципи и методи на описание на гръцките ръкописи от сбирката на Центъра „Иван Дуйчев” 257
Кръгла маса „Византия и славяните на Балканите – типологическа съпоставка на културните модели” 267
Axion Mnemes – Четвърти международен конгрес по византология, София, 10-15 септември, 1934 г. 289
Учредяване на Международен Научен съвет на ЦСВП „Иван Дуйчев” 299