Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 20

   
Годишник, том 20

Годишник

на

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 101 (20)

 

София 2021 г.

 

 

 

Том 101 (20) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ включваматериалите от работата по двустранния българо-руски проект „Миграцията на текстовете вкултурното пространство на Slavia Ortodoxa“ (ДНТС/Русия 02/13 от 15 юни 2018 г. и РФФИ, грант№ 18-512-18006).

 

СЪДЪРЖАНИЕ

МИГРАЦИЯТА НА

ТЕКСТОВЕТЕ В КУЛТУРНОТО

ПРОСТРАНСТВО НА

SLAVIA ORTODOXA

 

Въведение 5
Анна Ангелова – Рецепция на трудовете на акад. Никодим Кондаков в Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“ 7
Татьяна Афанасьева – Чины принятия в монашество в славянских требниках XI–XV вв 15
Мария В. Корогодина, Екатерина С. Дилигул – «Разумные» правила Кормчей книги: принципы формирования 35
Жана Л. Левшина – Молитвы «От нежита» в южнославянском Требнике СПбИИ РАН, ЗЕС 672 49
Татьяна В. Бурилкина – История текста молитвы «Боже Пречистый…» чина венчания в славянских Требниках XIII–XVII Веков 69
Мария Йовчева – Путятиният миней, „древномакедонският езиков узус“ и преславската богослужебна книжнина 83
Вася Велинова – Средновековните исторически съчинения в културното пространство на православното славянство 127
Венета Савова – Химнографията за свети Алексий, Човек Божи в руската ръкописна традиция 149
Калина Минчева – Писма на Иван Дуйчев и Георгий Острогорски, съхранявани в Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ и Архивът към Сръбска академия на науките в Белград 161
Николина Александрова – Аджарският дамаскин от Библиотеката на руската академия на науките (някои нови наблюдения) 195
Михаил Раев – Кнѧзь БолъгарьскъІи в текста за 1117 г. в Ипатиевската версия на древноруската Повесть временных лет 203
Приложение 221