Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 18

   
Годишник, том 18

 

Годишник

на

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 99 (18)

 

София 2017 г.

 

Том 99 (18) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” се издава благодарение на финансовата подкрепа на Фонд “Научни изследвания” към МОН.

Том 99 (18) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” включва материалите от Международната научна конференция “Културни мостове. Минало и съвремие”, посветена на 30-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания „Иван Дуйчев“ към Софийския университет “Св. Климент Охридски” .

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Пленарно заседание

Пленарни доклади:

 

Аксиния Джурова – Между завета и реалността. Слово по повод 30 години от създаването на Център „Иван Дуйчев“ 19
Петер Шрайнер – Монастырские библиотеки Востока на примере монастыря Косиница 31
Васил Гюзелев – Охридската архиепископия в българската история през ХІІІ-ХV век 39
   
Секция: История и археология  
   
Михаил Бибиков – Като си спомняме за Иван Дуйчев… (начало на “Руския Атон” във византийските актове и гръцките и славянските на ративи) 52
Nikolaos Mertzimekis – Epitrachelion aux inscriptions dedicatoires et liturgiques du tsar Fiodor Ier Ivanovitch (1584-1598), conserve au monastère de Vatopedi au Mont Athos 59
Cyril Pavlikianov – Unknown Slavic Document of the Metropolitan of Samokov, Symeon Popovič (+1737) in the Archives of the Athonite Monastery of Karakallou 71
Николай Овчаров, Димитър Стоименов – Моливдовулите от Перперикон и околностите му като извор за византийската администрация и връзките на областта с останалите части на империята (ІХ-ХІІ в.) 87
Константин Тотев – Археологически проучвания на крепостта на хълма Трапезица във Велико Търново – резултати и проблеми (2007-2016) 95
Mikhail Raev – The Russian-Byzantine Treaty of 971: Texts and Contexts 113
Живко Жеков – Александър Македонски и македоните 129
Румен Бояджиев – Северноафриканският лимес и „предлимес“, тяхната християнска градска среда и стопанство през IV-VI в. 145
Теодор Димитров – Ad occidentem: щрихи към движението на алански групи от Северен Кавказ към Балканския полуостров и Южна Панония (последната четвърт на ІV - първата четвърт на V в.) 163
Владислав Иванов – Разгромът на куманите от монголите през първата половина на XIII в. Pax Cumanica от Волга до Дунав като щит на християнска средновековна Европа 179
   
Секция: Изкуство и култура  
   
Костадинка Паскалева – Към историята на Бачковския манастир (предварителни бележки) 199
Marco D‘Agostino, Paola Degni – Decorative motifs in the Byzantine manuscripts of the 14th-16th centuries between innovation and tradition 219
Stavros Lazaris – Un nouveau manuscrit illustré du Physiologus grec et la date de la deuxième recension – le Sinai, tês Hagias Aikaterinês, NE gr. M 103 233
Patrick Lecaque – Balcons et Balustrades – de Venise a la Bulgarie 263
Иванка Гергова – Едно ателие за мраморни релефи от Възраждането 277
Иван Патев – Зографът Янако Спиров от Станимака 295
Йосиф Мороз – Особености на образа на императрица Ирина и нейната роля във възстановяването на иконопочитанието 311
Alexandra Trifonova – Άγνωστος κύκλος θαυμάτων του αγίου Σπυρίδωνα στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνα (1783) στο Βουνό της Χειμάρας (Αλβα νία) 319
   
Секция: Архивното наследство на Асен Василиев  
   
Лора Ненковска, Цвета Евлогиева-Кацарова – Албум с ценни гравюри от колекцията на Националния исторически музей 337
Мария Полимирова, Светозар Ангелов – Фотоархивът и личният архив на професор Асен Василиев като извор за историята на ценни и труднодостъпни паметници на Балканите 349
Калина Минчева – Предварителни наблюдения върху някои реставрационни документи от архива на Атанас Шаренков 391
   
Секция: Литература и филология  
   
Александър Наумов – Мощите на св. Кирил в отношенията между християнския Изток и Запад (от XIX век до днес) 409
Владимир Вукашиновић – Српски рукописни служабници XIV и XV века – извори за реконструкцију архијерејског последовања свете литургије у средњевековној Србији 419
Ана-Мария Тотоманова – Свети Климент Охридски и старобългарският език 431
Красимир Станчев – За отсъстващото присъствие на св. ПараскеваПетка в ръкопис D.gr.131 437
Драгиша Бойович – Рановизантиjски свети оци и српска средњовековна књижевност 447
Евелина Минева – Произход, датировка и характеристика на славянския превод на житието на св. Власий Аморийски или Власий Мних (BHG3 278) 459
Андрей Бояджиев – Новозаветният апокриф „Възнесение Павлово“ в дамаскина на поп Цвятко (Cod. D. Slavo 27) 471
Мария Йовчева – Текстовата история на октоиховите канони на св. Климент Охридски: типология на разночетенията 481
Венета Савова – Хоматиановият канон за св. Климент Охридски на 1-и глас 507
Диана Атанасова – Общуване с/между текстовете на средновековната книжнина 519
Илиана Чекова – Константин Велики, Новите Константиновци и символиката на кръста във владетелски текстове на Slavia Orthodoxa 533
Анна Ангелова – Книгата като обект на микроисторията или една забравена книга от личната библиотека на Софроний 547
   
Секция: Архивно и културно наследство  
   
Адриана Нейкова – Една рецензия на Иван Дуйчев от 31 декември 1950 година: предизвикани размисли за научната етика и отговорността на изследователя 555
Снежана Ракова – Венеция – Балканите – Османската империя: нови теми в историографията на XXI век 565
Албена Миланова – Църковна архитектура и каменна пластика в Странджа (по следите на Странджанската научна експедиция от 1955 г.) 583
   
Секция: Заключително заседание  
   
Румяна Дечева – Реставрацията на Cod. D. Gr. 41 609
   
Varia  
   
Albena Milanova – Le merveilleux et le monstrueux dans la sculpture Byzantine : Les mirabilia entre la foi et l’imaginaire 619
Румен Бояджиев – Разпространението на християнството сред жените по време на управлението на Константин Велики и през следконстантиновия период 641
Доротей Гетов, Олга Тодорова – Един бачковски ръкопис с гръцки летописни бележки за кърджалийски нападания над Станимака и Пловдив от края на XVIII и началото на XIX в 651
   
Приветствия и поздравителни адреси  
   
Д-р Юми Ниномия /Университет Сока, Токио/ – История на културното сътрудничество между Център „Иван Дуйчев“ и Института по 555 565 583 609 619 641 651 VIII ориенталска философия 687
Mons. Francesco Braschi: – I rapporti tra la Biblioteca Ambrosiana di Milano e il Centro Ivan Dujčev: un esempio di collaborazione nel comune amore per la cultura e il dialogo in Europa 689
   
Фотохроника 695
   
In memoriam 713