Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 15

   
Годишник, том 15

Годишник

на

Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев"

Том 96 (15)

 

София, 2011

 

Настоящият том 96 (15) на Годишника на Центъра за славяно-византийски проучвания “Иван Дуйчев” включва материалите от Международния научен симпозиум “Византия и славяните” по случай 20-годишнината от създаването на Центъра за славяно-византийски проучвания “Проф. Иван Дуйчев” към СУ “Св. Климент Охридски”, проведен в град София, Централната сграда на СУ “Св. Климент Охридски”, 12 - 14 май 2006 г. Поради големия брой участници и заради трудности от полиграфическо естество, бе решено материалите да бъдат обнародвани в два отделни тома - 95 (14), 96 (15).

 

 

Съдържание

МЕЖДУНАРОДEН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ
ВИЗАНТИЯ И СЛАВЯНИТЕ

 

Paul Canart. Un Système Byzantin de Divination sur le Psautier et sa Traduction Slave 3
Gerhard Podskalsky. Heiligkeit im mittelalterlichen Bulgarien 17
Timothy Janz. Un Nouveau Témoin Fragmentaire de Léon le Diacre : le Vat. Gr. 1307 21
Аксиния Джурова. Бележки към украсата на гръцките и славянски ръкописи от IX–XI век 25
† Елена Тончева. Късновизантийски невмени записи на славяно-византийски песнопения през Хv век 35
Светлана Куюмджиева. Теолепт Филаделфийски в музикалните ръкописи 45
Асен Атанасов. Предварителни наблюдения върху палеовизантийския стихирар от Централния държавен архив в София 57
Annaclara Cataldi Palau. Jean Stojkovic de Raguse (†1443): l’influence de ses Manuscrits dans la Diffusion de la Culture Byzantine en Suisse et en Allemagne 93
Михаил в. Бибиков. Славяно-руска лексика във византийските текстове 133
Анка Стоилова. Арабски вписвания в гръцки ръкописи от
синайската сбирка (стихирари Sinai gr. 1214 – Sinai gr. 1237)
139
Схимонахиня Ципора (Вера Цачева), Марлена Димова. За общите служби в ръкопис D. gr. 15 155
Милен Николов. Кодикологични параметри на ръкопис (D. gr. 208) от колекцията на ЦСВП “Проф. Иван Дуйчев” 161
† Александар Младеновић. Прилог познавању употребе неких грчких надсловних (акценатских) знакова у Старим српским споменицима 167
Петя Янева, Сергей Иванов. Дублираните пасажи в Изборника от 1073 г. 173
Iskra Hristova-Shomova. The Greek Manuscripts of the Book of Job in Jerusalem and in the St. Catherine Monastery of Sinai and their Relationship to the Slavic Translations of the Book of Job 181
Александър Наумов. Особености на местната богослужебна традиция в православната книжнина на Полско-литовската държава 193
Анисава Милтенова. Бележки за българската литература по време на византийското владичество 199
Milan Mihaljević. Zamjenice u hrvatskome crkvenoslavenskom jeziku 213
Лора Тасева. Рецепцията на Йезекиил 1:1-28 в старобългарската книжнина (езиковo-текстологически ракурс) 227
Мария Йовчева. Старобългарските химнографски книги след симеоновата епоха: преславската редакция на Октоиха 239
Илиja Велев. Византиските химнографи и рецепциjaта на нивните дела во jужнословенските книжевности 253
Елена Узунова. Късна служба на св. Наум Охридски от епохата на Възраждането 263
Мина Христемова. Фрагменти от славянски ръкопис – месецослов с тропари и кондаци от първата половина на ХV век 271
Роза Делизи. Поклонението в Константинопол на Стефан от Новгород – преклонение пред божественото и легендарното 281
Невена Митрева. Един непубликуван документ за историята на Самоков 289
Йосиф Мороз. Кающаяся Св. Мария Египетская в русской литературе 295
Радоман Станковић. Водени знаци и датирање хартије 313
Смоленски Епископ Нестор. За името на Свети Йоан Рилски в месецослова на Галицкото евангелие 321
Yannis Kakridis. The „Slavic Project” of Byzantium: Myth or Reality? 325
Mateo Žagar. Grafija hrvatskoglagoljskih tekstova XIV. st. između grčkih temelja i latinskih slojeva (na primjeru Regule Svetog Benedikta) 333
   
Секция – “Византия и славяните:
Богопознание в образи”
 
   
Энгелина Смирнова. Новгородское евангелие апракос позднепалеологовского периода. Иконография и стиль миниатюр 345
Катарина Мано-Зиси. Један тип византијске орнаментике у српским рукописма 14. века 353
Екатерина Гладышева. Типографский устав: соотношение изображений на полях и текста в русской рукописи рубежа XI-XII веков 361
Александр С. Преображенский. Изображения святых в выходных миниатюрах русских рукописей XI–XIV веков 371
Alexei Lidov. The Creator of Sacred Space, or the Master of Hierotopy. Revealing a Cultural Figure of Byzantine History 379
Maria Nanou. Dessins de calque et gravures religieuses d’intérêt balkanique dans les archives des peintres originaires du village de Chioniades en Épire (Grèce du Nord, XIXe–XXe s.) 389
Ioannis Sisiou. The Wall Painting of Kastoria during the sixth decade of the 14th century 403
Patrick Lecaque. Sur la représentation d’un saint de Cappadoce dans les peintures murales d’une église rupestre du XIVе siècle en Bulgarie 413
Елисавета Мусакова. Фрагменти от Изборни евангелия в сбирката на Народната библиотека 421
Светла Москова. Малки открития за Късното средновековно изкуство в Асеновград 429
Eлена Генова. Цикълът “Митарствата на душата” в българската църковна живопис (текст и изображение) 441
Емануел Мутафов. Един “познат” мелнишки зограф от ХІХ в. и неизвестното за него 461
Стефан Белишки. Икони на Захари Зограф в църквата “Св. Георги” в гр. Перник. Технологични особености и реставрационни проблеми 467
Александра Трифонова. Икона на Богородица Панданаса с житийни и някои други сцени и изображения от Византийския музей в Костур, Гърция 475
Лиляна Станкова. Ислямски мотиви в украсените от поп Йоан Кратовски ръкописи 489
   
Илюстрации 499
Фотохроника 707