Начало / Университетът / Центрове / Център за славяно-византийски проучвания "Проф. Иван Дуйчев" / Издания / ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СЛАВЯНО-ВИЗАНТИЙСКИ ПРОУЧВАНИЯ "ИВАН ДУЙЧЕВ" / Годишник, том 1

   
Годишник, том 1

Годишник

На Софийския университет "Св. Климент Охридски"

Научен център за

Славяно-византийски проучвания

"Иван Дуйчев"

Том 1

1987

 

София, 1990

 

Съдържание

 

І. Официален раздел
 
Годишникът на Научния център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" 9
Научният център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" при Софийския университет 10
Статут на Научния център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" 10
Научен съвет на Научния център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" за 1986/1987 г. 15
Директорски съвет на Научния център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" за 1986/1987 г. 16
Специализации в Научния център за славяно-византийски проучвания "Иван Дуйчев" 17
Правилник 19
Дарения 20
Гости 21
   
ІІ. Научноизследователски раздел
 
Материали от Симпозиума, посветен на 80-годишнината от рождението на академик Иван Дуйчев – 16-18 април 1987 г. – София  
Официално откриване 25
Слово на Ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. д-р Минчо Семов, при откриването на симпозиума 26
Петър Динеков. Една научна експедиция в Света гора 29
Христо Хаджихристов. Академик Иван Дуйчев и библиографията 35
Елисавета Тодорова. Италианската тема в творчеството на академик Иван Дуйчев 41
Георги Нешев. Флоренция в научното творчество на академик Иван Дуйчев 51
   
1. История  
   
Васил Гюзелев. Старобългарски свидетелства за покръстването на русите през 866 г. 59
Иван Йорданов. Моливдовули на Писота Вардарий 67
Петър Ангелов. Ролята на християнството в развитието на средновековната българска дипломация 73
Николай Шиваров. Относно някои съображения и мотиви за свикването на Търновския събор през 1211 г. и за неговия образец 89
Александър Кузев. Владял ли е цар Тодор Светослав в Маврокастро 101
Христо Матанов. Нови сведения за родственици на деспот Елтимир/Алдимир 107
Йордан Андреев. Две бележки около личността на цар Иван Срацимир 115
Казимир Попконстантинов. Българските имена в LIBER CONFRATERNITATUM VETUSTIOR от манастира "Св. Петър" в Залцбург 123
Христо Дерменджиев. Участието на Григорий Цамблак в Констанцкия събор, отразено в хрониката на Улрих фон Рихентал от първата половина на ХV в., нейните преписи и Аугсбургското издание от 1483 г. 135
Снежана Ракова. Към въпроса за българо-босненеските династически връзки през ХІV в. 153
Маргарита Харбова. Датиране на селището Арбанаси чрез архитектурно-градоустройствен анализ 159
Георги Николов. Политико-административно и църковно развитие на град Ниш (ІV-VІ в.) 181
   
2. Филология  
   
Тотю Коев. Още към въпроса за авторството на "Написание о правяи вяря" 199
Ангелина Минчева. За един цитата в пространното житие на Константин-Кирил 205
Анисава Милтенова. Солунската легенда и нейните типологически паралели 213
Надежда Драгова. Българската тема в разказите с чудеса на св. Георги в славяно-византийската традиция ІХ-ХІ век 229
Василка Тъпкова-Заимова. Свещени и несвещени царства и градове в пророчествата и в есхатологичната литература 243
Климентина Иванова. Цикъл слова за неделя на православието в старобългарската литература 251
Боряна Христова. Протоевангелието на Яков в българската книжнина 263
Георги Данчев. Близост и различия между българската и гръцката версия за мъченията и смъртта на Йоан Трапезундски 273
Румяна Златанова. Към синтаксиса на Симеоновия сборник, по преписа от 1073 г. 283
Мария Тихова. Замяна на прабългарските думи в Римския патерик 295
Татяна Мострова. Значението на маргиналните бележки при проучването на преписите на Лествицата 313
   
3. Археология и Кодикология  
   
Лидия Драголова, Мая Спасова. Колекцията от старопечатни книги в библиотеката на академик Дуйчев 319
Стоянка Кендерова. Ориенталската ръкописно-документална сбирка на академик Иван Дуйчев 329
Божидар Райков. Неизвестне ръкопис на българския историограф Спиридон в архива на академик Иван Дуйчев 335
Аксиния Джурова, Красимир Станчев. Южнославянски материали в ръкописната сбирка на Папския източен институт в Рим 347
Николай Попниколов. Десет неизвестни славянски ръкописа 353
Трендафил Кръстанов. Академик Иван Дуйчев като изследовател на двойния българо-византийски "Барберински палимпсест" /BARBERINUS GRECUS 388/ 369
Дарина Караджова. Кодикологическо, палеографско и художествено-историческо значение на подвързията на старата ръкописна и печатна книга 377
   
4. Култура и изкуство  
   
Димитър Овчаров. Културният герой от прабългарския епос и Тангра 387
Людмила Дончева-Петкова. За един неизвестен паралел на златния кръст от Плиска 395
Лиляна Мавродинова. Коя е лаврата "Архангел Михаил", където е писан Висарионовия патерик 407
Донка Петканова. Дамаскини и живопис 421