Начало / Университетът / Центрове / Център по Археометрия с лаборатория по реставрация и консервация

   

 

Veli logo_last-Center of Archeometry-site-1

 

Центърът по Археометрия с лаборатория по реставрация и консервация е основан през 2003 г. Той е структурно звено към СУ „Св. Кл. Охридски“, в което са ангажирани членове на катедра „Археология“ към Историческия факултет. Специализиран е в различни аналитични неинвазивни изследвания на археологически материали, паметници на изкуството и проучвания за реконструкция и реставрация на археологически артефакти, изработени от метал, стъкло, керамика, кост и т.н. Центърът е активен на регионално и на национално ниво като сътрудничи с академични и изследователски институции, Министерство на културата и е в сътрудничество с E.U. организации чрез редица изследователски проекти.

 

АРХЕОЛОГИЧНИ МАТЕРИАЛИ: Характеризиране, анализи и произход на археологическите материали

ОКОЛНА СРЕДА: Проучвания за реконструкция на палео- и архео-околната среда.

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ: Използване на нови технологии за изследване на културното наследство.

 

ИНФРАСТРУКТУРА:

Препараторим за пробоподготовка

Лаборатория за реставрация и консервация на метал и стъкло

Лаборатория за реставрация и консервация на керамика

Радиографска лаборатория, оборудвана с Eresko MF4

Аналитична лаборатория (µ-XRF –Mistral M1 Bruker, p-XRF-S1Titan Bruker, p-IR-ALFA I- Bruker, Raman Spectroscopy Bravo, Bruker)

Лаборатория по дендрохронология

Микроскопи - 3, Optika Italy

Металографски микроскоп с камера Kern Optics

Лазерен скенер Faro, FocusS 70

Сканираща роботизирана тотална станция Trimble SX10

 

ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ:

Д-р Велислав Бонев (ръководител)

Гл.ас. д-р Бойка Златева

Докт. Виолета Караилиева

 

ПРОЕКТИ:

Доспехите на тракийските войни:Комплексно интердисциплинарно изследване на бронзово предпазно въоражение от Тракия

Скритите находища и известните находки: геоархеоложко проучване в долината на р. Мътница, Югозападна България -

Археология на ландшафта: модели за реконструкцията на древната жизнена среда

Елементен състав на метални артефакти от тракийския град в АР „Сборяново“ край Исперих, РИМ Разград и РИМ Русе

Археология на суровините: химически и геоложки анализи

Състав на метални коланни принадлежности от времето на преселението на народите

Developing Radiation Treatment Methodologies and New Resin Formulations for Consolidation and Preservation of Archived Materials and Cultural Heritage Artefacts (ИАЕА, Виена, Австрия)

Създаване на специализирана електронна библиотека за изследване и идентифициране на художествени артефакти с цел опазването на българското културно наследство

Архаична каменна архитектурна декорация от Аполония Понтика

Център за локализиране и експериментална реконструкция на древни пътища и хабитати чрез методите на пространствения анализ и археометрията

Application of Analytical Chemistry Methods for Quantification of Neutron Tomographic data from Cultural Heritage Оbjects (ИАЕА, Виена, Австрия)

Технологични постижения и начин на хранене на хората от гръцките колонии по българското черноморско крайбрежие

Химичен състав на стъкла от римската и следримската епоха от Югоизточна България

Археометричен анализ на хоросанови замазки от предримската и римската епоха в българските земи

Археометрично изследване на златните находки от варненския енеолитен некропол и идентифициране на източниците на злато

Създаване на прогнозни модели за идентифициране на археологически обекти по българското черноморско крайбрежие в ГИС среда

Проект „ИНФРАМАТ“, разпределена изследователска инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (https://inframat.bg/)

Център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО.БГ“ (https://www.nasledstvo.bg/)