Начало / Университетът / Административна структура / Правилници на СУ

   
ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на СУ

изменен и допълнен на 29 май 2024 г., в сила от 17 юни 2024 г.

ПРАВИЛНИК за образователните дейности в СУ

Правилник за прием на бакалаври за учебната 2024/2025 г.
Правилник за прием на магистри за учебната 2024/2025 г.
Правилник за провеждане на постдокторантура (научна специализация)
Правилник за структурата и дейността на сектора за Следдипломна квалификация в СУ
Правилник за планирането, организацията и провеждането на дистанционна форма на обучение в СУ
НОВ Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ - Приет с решение на Академичния съвет на 31.10.2018 г., изменен и допълнен с решения на Академичния съвет от 25.09.2019 г., 30.10.2019 г., 29.01.2020 г., 26.02.2020 г., 27.05.2020 г., 21.10.2020 г.,16.12.2020 г., 26.05. 2021 г., 30.06.2021 г., 13.07.2022 г. и 28.06.2023 г.
График за обявяване на конкурси за академични длъжности АС 25.01.2017
Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ - Изменен с решение на Академичния съвет на 19 октомври 2016 г.

Вътрешни правила за извършване на проверка за плагиатство и недостоверност

приети на заседание на АС на 14.07.2021 г.

Вътрешни правила за придобиване на нова специалност
Правила за преместване на студенти
Правила за отпускане на стипендии
Правилник на СУ за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища
Правилник за устройството и дейността на Студентския съвет на СУ - приет на заседание на АС на 22.02.2017 г.
Вътрешни правила за реда и условията за сключване на договори за дарения, получаване и управление на дарения в полза на СУ
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СУ - в сила от 1 ноември 2016 г.
Правила за присвояване и регистриране на идентификатори DOI на цифрови обекти, свързани със СУ
приети на заседание на АС на 26.04.2023 г.