Начало / Новини / Новини и събития / Заповед № РД – 19-214 /12.06.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Заповед № РД – 19-214 /12.06.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

НАРЕЖДАМ:

1. До 3.07.2020 г. забранявам провеждането на масови мероприятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, промоции за връчване на дипломи, академичен съвет, комисии и работни групи, катедрени и факултетни съвети и събрания и др. Неотложните решения на академичния, катедрените и факултетните съвети да се гласуват електронно. Събитията, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство при заетост на местата до 30 % от общия капацитет.

2. Възстановява се присъствената работа на администрацията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. По решение на ръководителите на звена и на началниците на отдели и сектори с цел избягването на струпването на много служители в едно помещение част от служителите могат да изпълняват задълженията си дистанционно. В края на всяка седмица ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори да подават по електронната поща до главния мениджър график за присъствената и дистанционната работа на служителите за следващата седмица.

3. До 3 юли забранявам достъпа на външни посетители до сградите на Софийския университет освен за участие в събития по т. 1, разрешени от ректорското ръководство. В случай на неотложна необходимост външни лица могат да бъдат допускани до сградите на Университета, след като служителят от охраната получи потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния мениджър, заместник-ректорите по административната и по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите за сведение и изпълнение.

АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

РЕКТОР