Начало / Новини / Новини и събития / Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

   
Заповед № РД – 19-179 /21.05.2020 г. на ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование, чл. 29, ал. 2, т. 7 и 10 от ПУДСУ и Заповед РД-01-268 от 15.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

НАРЕЖДАМ:

1. За специалностите и програмите в Историческия факултет, Философския факултет, Факултета по класически и нови филологии, Факултета по славянски филологии, Факултета по журналистика и масова комуникация, Факултета по педагогика, Факултета по науки за образованието и изкуствата, Стопанския факултет и Геолого-географския факултет летният семестър да завърши неприсъствено на 5 юни 2020 г. за всички образователно-квалификационни степени и форми на обучение чрез дистанционни средства, препоръчително в платформата Мудъл, поддържанa в Университета. Редовната изпитна сесия да се проведе в периода 8 юни – 3 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др. Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение да се проведе в периода 15 юни – 31 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства.

2. За специалностите и програмите в Юридическия факултет, Богословския факултет, Факултета по математика и информатика, Биологическия факултет, Факултета по химия и фармация и Физическия факултет (с изключение на специалността и магистърските програми, посочени в т. 3) удължавам летния семестър до 26 юни 2020 г.

В случай на необходимост разрешавам провеждане на присъствени консултации и занятия:

– За Юридическия факултет, Богословския факултет и Факултета по математика и информатика – в периода 15-26 юни 2020 г.

– За Факултета по химия и фармация и Физическия факултет (с изключение на специалностите и програмите, посочени в т. 3) – в периода 8-26 юни 2020 г.

Редовната изпитна сесия да се проведе в периода 29 юни – 26 юли 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др., а когато това е невъзможно, разрешавам присъствено провеждане. Изпитната сесия на студентите от задочна форма на обучение да се проведе в периода 15 юни – 31 юли 2020 г.

3. За специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“, „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Оптометрия“, както и за магистърските програми „Астрономия и популяризация на астрономията“ и „Оптометрия“ удължавам летния семестър до 31 юли 2020 г. За периода 15 юни – 31 юли 2020 г. разрешавам провеждане на присъствени занятия. Редовната изпитна сесия да се проведе в периода 3 август – 21 август 2020 г. неприсъствено чрез дистанционни средства или курсови работи и проекти и др. За изпитите, които не могат да бъдат проведени дистанционно, разрешавам присъствено провеждане.

4. Всички учебни практики и хоспитирането да бъдат проведени дистанционно, а практиките, за които това не е възможно, да бъдат отложени. В случай на отлагане съответните дисциплини да не се включват при изчисляването на общия успех за стипендия и изпитите да не се взимат предвид като неположени за завършването на учебната година.

5. В срок до началото на изпитната сесия деканите на факултети да изготвят график на изпитите с информация за начина на провеждане на всеки изпит – присъствено или чрез дистанционни средства, както и дали има промяна на формата на заключителен контрол и т. н.

6. Протоколите от проведените изпити да се попълват в срок в СУСИ и да се подписват чрез сертификатите за отдалечен достъп на преподавателите.

7. Поправителната изпитна сесия да се проведе при същите условия като редовната сесия в периода 17.08-13.09.2020 г. Неположените успешно изпити по дисциплините от летния семестър да не се взимат предвид като неположени за завършването на учебната година, с изключение на специалностите „Медицина“, „Медицинска сестра“ и „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“.

8. При възможност държавните изпити и защитите на дипломни работи да се проведат неприсъствено: държавните изпити – чрез дистанционни средства, препоръчително в платформата Мудъл, а защитите на дипломни работи – в публично достъпни среди. В случай че това е невъзможно, разрешавам присъственото им провеждане.

Определям двуседмичен срок за нанасяне на оценките от държавните изпити в главните книги от председателя на изпитната комисия.

9. Кандидат-докторантските изпити по специалността да се проведат чрез дистанционни средства, а при невъзможност – присъствено. Кандидат-докторантските изпити по чужд език да се проведат чрез дистанционни средства. Отлагам докторантските минимуми по чужд език за втората година от индивидуалния учебен план.

10. Документи за кандидатстване за професионално-квалификационни степени да се приемат чрез електронната платформа на Департамента за информация и усъвършенстване на учители. Защитите за професионално-квалификационни степени да се провеждат неприсъствено чрез дистанционни средства.

11. Подготвителната година за студентите от Департамента за езиково обучение да се проведе неприсъствено чрез дистанционни средства. Разрешавам провеждането на присъствени курсове по чужди езици в малки групи и присъствено индивидуално обучение на курсисти в Департамента за езиково обучение при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

12. Процедурите за заемане на академични длъжности и предварителното обсъждане на докторски дисертации в първичното звено да се провеждат чрез дистанционни средства в платформата Мудъл. Документи за участие в конкурси за академични длъжности да се подават по електронен път в отдел в „Човешки ресурси“.

13. Публичните защити на дисертационни трудове да се провеждат чрез дистанционни средства или присъствено при спазване на всички противоепидемиологични мерки. При провеждане чрез дистанционни средства, за да се осигури достъп на всички желаещи да участват, защитата не се провежда в платформата Мудъл, а в публично достъпни среди; адресът за достъп се обявява на интернет страницата с материалите по защитата; прави се видеозапис на процедурата.

14. До 14.06.2020 г. забранявам провеждането на масови мероприятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, промоции за връчване на дипломи, академичен съвет, комисии и работни групи, катедрени и факултетни съвети и събрания и др. Неотложните решения на академичния, катедрените и факултетните съвети да се гласуват електронно. Събитията, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство при заетост на местата до 30 % от общия капацитет.

15. До 14.06.2020 г. да се ограничи до минимум присъствената работа на администрацията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В края на всяка седмица ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори да подават по електронната поща до главния мениджър график за присъствената работа на служителите за следващата седмица, като осигурят необходимия минимум служители за поддържане на дейността на звеното, поддържането на работата на компютърните и информационни системи и дейностите, чиито срокове не могат да бъдат променяни. Служителите, които не са включени в графика, да изпълняват задълженията си дистанционно.

16. Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки да започнат работа с читатели на 1.06.2020 г. За срок до 31.07.2020 г. достъп до Централна университетска библиотека и филиалните библиотеки имат само преподаватели, докторанти, студенти и служители на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Определям работно време с читатели на Централна библиотека от 8.00 до 20.00 ч., а на филиалните библиотеки – от 8.30 до 17. 30 ч.

Всички читални да работят с капацитет 30% от работните места, като се осигури дистанция от минимум 1,5 м. между читателите. Допускат се само читатели с маски, като при влизане всички читатели задължително дезинфекцират ръцете си. В зоните за заемане на литература не се позволява струпване на читатели и се спазва дистанция от 1,5 м. При необходимост читателите изчакват извън библиотеките. При подходящи условия да се работи при отворени прозорци. При невъзможност да се извършва задължително проветряване по десет минути на всеки час. Забранявам използването на настолните компютри в читалните зали.

17. Отменям всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, включително за мобилност или стажове.

18. Отменям всички мобилности, стажове, работни посещения и други на чуждестранни преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости. В случай, че чуждестранен преподавател, изследовател, учен, студент или гост напусне България по време на престоя си в страната, договорената мобилност, стаж или посещение се прекратява.

19. Всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигащи от чужбина, се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

20. В периода на карантината лицата по т. 19 са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок, и да спазват инструкциите, посочени в Приложение № 6 към т. 13 от Заповед РД-01-264 от 14.05/2020 г. на Министъра на здравеопазването.

21. Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

22. При поява на симптоми на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други), лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

23. Потвърдените случаи на COVID-19 (заразоносители/асимптоматични лица и лица с клинични оплаквания) подлежат на задължителна изолация и лечение в домашни условия за период от 28 дни от датата на потвърдителното лабораторно изследване. В периода на задължителната изолация в домашни условия лицата са длъжни да не напускат домовете си или мястото, в което са посочили, че ще пребивават.

24. Изолацията на лицата по т. 23 в домашни условия се преустановява след изтичане на 28-дневната задължителна изолация и при получаване на един отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

25. При положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 изолацията в домашни условия на лицето се удължава до получаване на отрицателен резултат от проведено изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19.

26. До 14 юни забранявам достъпа на студенти и външни посетители до учебните сгради на Софийския университет (За Факултета по химия и фармация и Физическия факултет – до 8 юни 2020 г.), с изключение на помещенията на филиалните библиотеки. Препоръчвам комуникацията със служителите и между тях да се осъществява по телефон и/или електронна поща. В случай на неотложна необходимост външни лица да бъдат допускани до сградите на Университета, след като служителят от охраната получи потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.

27. За срок до 15.09.2020 г. да се прекрати работата на студентските столове.

28. Университетските научни бази и ТД Китен да бъдат отворени от 20 юни при спазване на всички противоепидемиологични мерки.

29. Сектор „Снабдяване“ да продължи осигуряване на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на Софийския университет в съответствие с Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия на работните места в обекти с обществено предназначение или в търговски и други обекти, които предоставят услуги на гражданите в условията на епидемично разпространение на COVID-19 – Приложение № 1 към т. 2, буква „а“ от Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

30. Управителите на сгради

– да провеждат инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете;

– да осигуряват сапун, дезинфектант и лични предпазни средства на персонала;

– да създадат организация за контрол на входа на обекта по отношение на броя на влизащите лица с цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

– да създадат организация, която да осигури физическа дистанция между лицата в сградата най-малко от 1,5 м.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния мениджър, заместник-ректорите по административната и по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите за сведение и изпълнение.

АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

РЕКТОР