Начало / Новини / Новини и събития / Връчени са четири договора за доставка на апаратура за Центъра по архeометрия към Софийския университет

   
Връчени са четири договора за доставка на апаратура за Центъра по архeометрия към Софийския университет

На 11 юни 2020 г. в сградата на Центъра по археометрия към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (София, ж.к. Лозенец, ул. „Галичица“ № 35) бяха връчени договорите на избраните изпълнители по обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване за нуждите на Център по археометрия с лаборатория по консервация и реставрация.

Събитието е в изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), разделена на 4 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Доставка на спектрометри; Обособена позиция № 2: Доставка на лазерен скенер с полеви компютър; Обособена позиция № 3: Доставка на система за дигитална радиография; Обособена позиция № 4: Доставка на лазерен геодезически скенер“.

1-768x1024
111-768x1024

Договорът за доставка на спектрометри (обособена позиция №1) е на стойност 163450,00 лв. без ДДС и ще се изпълнява от фирма „Инфолаб“ ООД.

4-768x576

„НДТ Продукти и системи“ ООД ще изпълнява договор по обособена позиция №3 и ще достави система за дигитална радиография на стойност 220166,00 лв. без ДДС.

За обособена позиция №4 (доставка на лазерен геодезически скенер) е сключен договор с фирмата „Солитех“ АД на стойност 94350,00 лв. без ДДС.

11111-768x1024

„Евромаркет – БРД“ ЕООД ще изпълни договор на стойност 90830,00 лв. без ДДС за доставка на лазерен скенер с полеви компютър (обособена позиция №2).

Чрез дообордуването на Центъра по археометрия ще се създадат необходимите условия за научни и научноприложни археометрични изследвания и разработки, за обучение на специалисти по консервация и реставрация.

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е водеща организация по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).