Начало / Новини / Новини и събития / Връчен бе договор за колокация на сървърно оборудване по проект „Наследство БГ“

   
Връчен бе договор за колокация на сървърно оборудване по проект „Наследство БГ“

На 12 юни 2020 г. беше връчен договор на фирма „ЕВОЛИНК“ АД ( www.evolink.com ) за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на колокация за нуждите на Център за обработка на големи масиви от данни в изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

Договорът предвижда следните услуги по колокация:

- Предоставяне на физическо пространство в специализирани зали, в които да се инсталира и помещава сървърно оборудване, представляващо хардуерна инфраструктура на Център за съхраняване и обработка на големи масиви от данни.

- Осигуряване на необходимите условия за непрекъсната работа на Центъра за данни (необходимо електрозахранване и връзка с Интернет, поддържане на прецизна климатизация и контрол на достъпа, техническа поддръжката на специализираните помещения и системна администрация на интернет-свързаността за срока на договора).

 

12

Научноизследователска инфраструктура на ЦВП „Наследство БГ“ е комплекс, който се формира от няколко основни модула: материална (сградна) инфраструктура, техническа и технологична инфраструктура, научноизследователска и развойна инфраструктура. Обединява в научноизследователска мрежа значително модернизирани ресурси на 12-те партньори по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“ и новоизградени модули и мощности за споделена употреба от различни екипи. Формира се от десетки специализирани лаборатории, част от които са позиционирани в основните сгради на ЦВП „Наследство БГ“, а друга – в сградите на отделни партньори според тяхната специализация. На виртуално ниво именно Центърът за данни е свързващото звено между отделните лаборатории и създаваните от тях продукти.

13

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е водеща организация по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Повече за проект BG05M2OP001-1.001-0001

Връзка с екипа по проект BG05M2OP001-1.001-0001