Начало / Новини / Новини и събития / Стартира работата по договор за инженеринг на представителната сграда на проект „Наследство БГ“

   
Стартира работата по договор за инженеринг на представителната сграда на проект „Наследство БГ“

На 23 април 2020 г. в Зала 1 на Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, при спазване на предписанията за предпазване от COVID 19, беше връчен договор за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)”.

Договорът е по обществена поръчка с предмет „Изпълнение на инженеринг (изготвяне на работен инвестиционен проект, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор) на обект представителна сграда на Център за върхови постижения ул. „Ген. Гурко“ № 7, гр. София по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.

1
2

 

Изпълнителят „Строител“ ЕООД следва да изготви инвестиционен проект, да изпълни строително-монтажни, реставрационни и други необходими дейности за обекта, да упражни авторски надзор по време на строителството, да приключи строителството и да изготви екзекутивен проект (при необходимост), да осигури гаранционна поддръжка. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни. Общата стойност на договора е 782400 лв. (с ДДС).

NBG-2