Начало / Новини / Новини и събития / Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за учебната 2020/2021 година

   
Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием за учебната 2020/2021 година

10 664 са кандидатите, подали документи за прием в Софийския университет, което представлява ръст от 50 процента спрямо 2019 г. 4 497 новоприети студенти са се записали след приключване на трите класирания в кандидатстудентската кампания за учебната 2020/2021 година. За останалите незаети места в редовна и в задочна форма, субсидирани от държавата, както и за незаетите места за обучение срещу заплащане, Софийският университет обявява допълнителен прием при следния график:

От 10 до 14 септември 2020 г. е срокът за регистрация за класиране. Процедурата по регистриране за класиране и подаване на документи за класиране е електронизирана и се извършва единствено на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета http://www.uni-sofia.bg . Достъпът до електронния портал изисква задължителна начална регистрация чрез валидни лични данни и валиден адрес на електронната поща.

В сектор „Прием на студенти“ на Ректората е допустимо единствено валидиране на информацията от предварително направения от кандидат-студента запис в електронизираната система само по изключение и при невъзможност кандидатите да се регистрират онлайн.

На 15.09.2020 г. от 9.00 ч. във Физическия факултет ще се проведе допълнителен изпит по физика. Срокът за регистрация за изпита е 8 и 9 септември 2020 г. Регистрацията се прави единствено чрез електронизираната система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета http://www.uni-sofia.bg .

Класирането ще бъде обявено на 18 септември 2020 г., а записването на новоприетите студенти ще бъде на 21, 23 и 24 септември 2020 г.

Допълнителен прием за 692 места, субсидирани от държавата, е обявен за следните специалности:

„Философия“ – 3 места в редовна форма на обучение; „Социология“ – 2 места в редовна форма; „Политология“ – 15 места в редовна форма; „Публична администрация“ – 8 места в редовна форма; „Културология“ – 12 места в редовна форма; „Библиотечно-информационни науки“ – 2 места в редовна форма; „Европеистика“ (с английски език, френски език, немски език, испански език) – 3 места в редовна форма; „Публични информационни системи“ – 2 места в редовна форма; „Философия“ (на английски език) – 4 места в редовна форма; „История“ – 6 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Археология“ – 5 места в редовна форма; „История и география“ – 2 места в редовна форма; „Архивистика и документалистика“ – 5 места в редовна форма и 5 места в задочна форма; „История и философия“ – 6 места в редовна форма; „История и чужд език“ (английски език/френски език) – 4 места в редовна форма; „Педагогика“ – 13 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Социални дейности“ – 15 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Неформално образование“ – 2 места в редовна форма; „Българска филология“ – 5 места в редовна форма; „Славянска филология“ – 8 места в редовна форма; „Руска филология“ – 4 места в редовна форма; „Немска филология“ с избираем модул „Скандинавски езици“– 2 места в редовна форма; „Френска филология“ – 22 места в редовна форма; „Италианска филология“ – 17 места в редовна форма; „Класическа филология“ 2 места в редовна форма; „Унгарска филология“ – 8 места в редовна форма; „Новогръцка филология“ – 5 места в редовна форма; „Румънска филология“ – 6 места в редовна форма; „Иранистика“ – 6 места в редовна форма; „Индология“ – 6 места в редовна форма; „Арменистика и кавказология“ – 9 места в редовна форма; „Математика“ – 9 места в редовна форма; „Информатика“ – 22 места в редовна форма; „Приложна математика“ – 27 места в редовна форма; „Математика и информатика“ – 21 места в редовна форма и 10 места в задочна форма; „Информационни системи“ – 13 места в редовна форма; „Статистика“ – 11 места в редовна форма; „Физика“ – 4 места в редовна форма и 5 места в задочна форма; „Инженерна физика“ – 4 места в редовна форма и 6 места в задочна форма; „Ядрена техника и ядрена енергетика“ – 4 места в редовна форма; „Физика и математика“ – 5 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Астрофизика, метеорология и геофизика“ – 7 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Физика и информатика“ – 6 места в редовна форма; „Медицинска физика“ – 3 места в редовна форма; „Комуникации и физична електроника“ – 10 места в редовна форма; „Квантова и космическа теоретична физика“ – 7 места в редовна форма; „Фотоника и лазерна физика“ 3 места в редовна форма; „Оптометрия“ – 6 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Физика на ядрото и елементарните частици“ (на английски език) – 3 места в редовна форма; „Компютърно инженерство“ – 3 места в редовна форма; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“ – 2 места в редовна форма; „Химия“ – 5 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Химия и информатика“ – 4 места в редовна форма; „Екохимия“ – 4 места в редовна форма; „Компютърна химия“ – 6 места в редовна форма; „Ядрена химия“ – 7 места в редовна форма; „Инженерна химия и съвременни материали“ – 8 места в редовна форма; „Фармация“ – 14 места в редовна форма; „Биология“ – 12 места в редовна форма; „Молекулярна биология“ – 8 места в редовна форма; „Екология и опазване на околната среда“ – 8 места в редовна форма и 5 места в задочна форма; „Биотехнологии“ – 11 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Биология и химия“ – 6 места в редовна форма; „География и биология“ – 9 места в редовна форма; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ – 8 места в редовна форма; „Биология и английски език“ – 4 места в редовна форма; „Агробиотехнологии“ – 16 места в редовна форма; „География“ 7 места в редовна форма; „Геология“ – 3 места в редовна форма; „Туризъм“ – 8 места в редовна форма; „Регионално развитие и политика“ – 4 места в редовна форма; „География и английски език“ – 8 места в редовна форма; „Журналистика“ – 2 места в редовна форма; „Връзки с обществеността“ – 2 места в редовна форма; „Теология“ – 22 места в редовна форма; „Религията в Европа“ 5 места в задочна форма; „Предучилищна и начална училищна педагогика“ – 10 места в редовна форма; „Предучилищна педагогика и чужд език“ – 5 места в редовна форма; „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 3 места в редовна форма; „Социална педагогика“ – 5 места в редовна форма; „Специална педагогика“ – 7 места в редовна форма; „Логопедия“ – 3 места в редовна форма; „Музика“ – 3 места в редовна форма; „Медийна педагогика и художествена комуникация“ – 4 места в редовна форма; „Физическо възпитание и спорт“ – 8 места в редовна форма; „Медицина“ – 15 места в редовна форма; „Медицинска сестра“ – 4 места в редовна форма.

Допълнителен прием за 776 места за обучение срещу заплащане е обявен за следните специалности:

„Философия“ – 11 места в редовна форма и 6 места в задочна форма; „Социология“ – 7 места в редовна форма; „Политология“ – 9 места в редовна форма; „Публична администрация“ – 21 места в редовна форма; „Културология“– 11 места в редовна форма; „Библиотечно-информационни науки“ – 10 места в редовна форма и 8 места в задочна форма; „Европеистика“ (с английски език, френски език, немски език, испански език) – 9 места в редовна форма; „Публични информационни системи“ – 24 места в редовна форма; „Философия (на английски език) – 8 места в редовна форма; „История“ – 9 места в редовна форма и 8 места в задочна форма; „Археология“ – 7 места в редовна форма; „Етнология и културна антропология“ – 5 места в редовна форма; „История и география“ – 5 места в редовна форма; „Архивистика и документалистика“ – 10 места в редовна форма и 8 места в задочна форма; „История и геополитика на Балканите“ – 5 места в редовна форма; „История и философия“ – 4 места в редовна форма; „Хебраистика“ – 5 места в редовна форма; „История и чужд език“ – 5 места в редовна форма; „Педагогика“ – 3 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Социални дейности“ – 23 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Неформално образование“ – 10 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Българска филология“ – 3 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Славянска филология“ – 10 места в редовна форма; „Руска филология“ – 2 места в редовна форма; „Балканистика“ – 4 места в редовна форма; „Френска филология“ – 2 места в редовна форма; „Италианска филология“ – 2 места в редовна форма; „Испанска филология“ – 2 места в редовна форма; „Португалска филология“ – 2 места в редовна форма; „Класическа филология“ – 2 места в редовна форма; „Унгарска филология“ – 2 места в редовна форма; „Новогръцка филология“ – 2 места в редовна форма; „Румънска филология“ – 2 места в редовна форма; „Тюркология“ – 2 места в редовна форма; „Иранистика“ – 2 места в редовна форма; „Индология“ – 2 места в редовна форма; „Арменистика и кавказология“ – 2 места в редовна форма; „Африканистика“ (на английски език) – 2 места в редовна форма; „Математика“ – 7 места в редовна форма; „Информатика“ – 6 места в редовна форма; „Приложна математика“ – 7 места в редовна форма; „Математика и информатика“ – 5 места в редовна форма; „Математика и информатика“ – 3 места в задочна форма; „Компютърни науки“ – 4 места в редовна форма; „Софтуерно инженерство“ – 2 места в редовна форма; „Информационни системи“ – 6 места в редовна форма; „Статистика“ – 7 места в редовна форма; „Физика“ – 3 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Инженерна физика“ – 3 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Ядрена техника и ядрена енергетика“ – 3 места в редовна форма; „Физика и математика“ – 3 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Астрофизика, метеорология и геофизика“ – 5 места в редовна форма и 2 места в задочна форма; „Физика и информатика“ – 5 места в редовна форма; „Медицинска физика“ – 3 места в редовна форма; „Комуникации и физична електроника“ – 8 места в редовна форма; „Квантова и космическа теоретична физика“ – 8 места в редовна форма; „Фотоника и лазерна физика“ – 3 места в редовна форма; „Оптометрия“ – 5 места в редовна форма и 4 места в задочна форма; „Физика на ядрото и елементарните частици“ (на английски език) – 3 места в редовна форма; „Компютърно инженерство“ – 8 места в редовна форма; „Учител по природни науки в основна степен на образованието“ – 2 места в редовна форма; „Химия“ – 4 места в редовна форма и 3 места в задочна форма; „Химия и английски език“ – 1 място в редовна форма; „Химия и информатика“ – 3 места в редовна форма; „Екохимия“ – 3 места в редовна форма; „Компютърна химия“ – 3 места в редовна форма; „Ядрена химия“ – 3 места в редовна форма; „Инженерна химия и съвременни материали“ – 5 места в редовна форма; „Фармация“ – 20 места в редовна форма; „Биология“ – 10 места в редовна форма и 6 места в задочна форма; „Молекулярна биология“ – 5 места в редовна форма; „Екология и опазване на околната среда“ – 7 места в редовна форма и 7 места в задочна форма; „Биотехнологии“ – 15 места в редовна форма и 9 места в задочна форма; „Биология и химия“ – 4 места в редовна форма; „География и биология“ – 3 места в редовна форма; „Биомениджмънт и устойчиво развитие“ – 7 места в редовна форма; „Биология и английски език“ – 5 места в редовна форма; „Агробиотехнологии“ – 7 места в редовна форма; „География“ – 15 места в редовна форма и 10 места в задочна форма; „Геология“ – 5 места в редовна форма; „Туризъм“ – 2 места в редовна форма; „Регионално развитие и политика“ – 2 места в редовна форма; „География и английски език“ – 3 места в редовна форма; „Геопространствени системи и технологии“ – 4 места в редовна форма; „Журналистика“ – 14 места в задочна форма; „Връзки с обществеността“ – 8 места в задочна форма; „Книгоиздаване“ – 5 места в редовна форма; „Комуникационен мениджмънт“ – 8 места в редовна форма; „Икономика и финанси“ (с английски език) – 20 места в редовна форма; „Икономика и финанси“ (с френски език) – 12 места в редовна форма; „Стопанско управление“ (с английски език) – 13 места в редовна форма; „Стопанско управление“ (с немски език) – 7 места в редовна форма; „Стопанско управление“ (с френски език) – 7 места в редовна форма; „Счетоводство, финанси и дигитални приложения“ (на английски език) – 6 места в редовна форма; „Теология“ – 4 места в редовна форма и 8 места в задочна форма; „Религията в Европа“ 5 места в задочна форма; „Предучилищна педагогика и чужд език“ – 8 места в редовна форма; „Начална училищна педагогика и чужд език“ – 7 места в редовна форма; „Социална педагогика“ – 9 места в редовна форма и 1 място в задочна форма; „Специална педагогика“ – 10 места в редовна форма и 1 място в задочна форма; „Логопедия“ – 2 места в редовна форма; „Музика“ – 3 места в редовна форма; „Графичен дизайн“ – 2 места в редовна форма; „Медийна педагогика и художествена комуникация“ – 5 места в редовна форма; „Физическо възпитание и спорт“ – 4 места в редовна форма; „Медицина“ – 19 места в редовна форма; „Медицинска сестра“ – 4 места в редовна форма; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ – 5 места в редовна форма.