Начало / Новини / Новини и събития / Проф. дфзн Евгения Вълчева и проф. дфзн Румен Ценов от Физическия факултет бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

   
Проф. дфзн Евгения Вълчева и проф. дфзн Румен Ценов от Физическия факултет бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента

На заседание на Академичния съвет проф. дфзн Евгения Вълчева и проф. дфзн Румен Ценов от Физическия факултет бяха удостоени с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента. Отличието им бе връчено за цялостната им преподавателска, научна и административна дейност и по случай пенсионирането им.

Проф. дфзн Евгения Вълчева получи отличието си от заместник-ректора на Софийския университет доц. д-р Георги Вълчев. Тя заяви, че наградата й е много скъпа, тъй като е оценка в края на един много дълъг път, свързан със Софийския университет и неговия Физически факултет. Тя изказа своята благодарност към колегите от Катедра „Физика на кондензираната материя и микроелектроника“, целия факултет, академичното ръководство на Алма матер и на всички колеги, които са я подкрепяли през годините.

Проф. Вълчева е дългогодишен преподавател, с повече от 37 години стаж във Физическия факултет на Софийския университет. От 1983 г. работи в Катедра „Физика на твърдото тяло“, преименувана по-късно на „Физика на твърдото тяло и микроелектроника“, а от 2019 г. – в обединена катедра „Физика на кондензираната материя и микроелектроника“. Водила е лекции по Физика на твърдото тяло, Физика на кондензираната материя и Технологии в микроелектрониката в бакалавърска степен на обучение, както и Аналитични методи за изследване на материали и структури в микроелектрониката и Принципи и основни операции на планарните технологии в магистърската програма „Микроелектроника и информационни технологии“. През периода 2009-2015 г. е ръководител на тази магистърска програма. Ръководила е 32 дипломни работи и 3 докторанти.

1-1

Проф. Вълчева притежава научната степен „доктор на физическите науки“ по специалност Физически науки (физика на твърдото тяло). Тя е утвърден учен и дългогодишен участник в национални и международни научни проекти в областта на физиката на материалите. Ръководител е на 2 и е участвала в 9 научни проекта, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ на Министерството на образованието и науката. Ръководила е 6 и е участвала в 5 научни проекта, финансирани от НФ на Софийския университет. Провела е редица специализации и гостувания по покана в чуждестранни университети. Сред тях – в Университета на Варшава през 2007 г. и в Швеция през 2002-2003 г. Има повече от 115 научни публикации в реномирани издания, 2 глави от книги, участие в множество научни форуми и h-index 17. Дванадесет от публикациите са в съавторство с Нобеловите лауреати по физика за 2014 г. Hiroshi Amano и Isamu Akasaki.

Проф. Вълчева активно участва в обществената дейност на Съюза на физиците в България като от 2020 г. е негов заместник-председател. От 2020 г. е ръководител на експертна комисия към НАОА.

Административната дейност на проф. Вълчева във Физическия факултет е много широка. Била е зам.-декан по учебната дейност ОКС „Магистър“ (2015-2019), ръководство на Катедра „Физика на твърдото тяло и микроелектроника (2015-2019 г.), член на Факултетния съвет (2011-2019 г.), председател на Учебния съвет (2015-2019 г.), участие в Атестационната комисия (2012-2019 г.). Била е член на Учебна комисия в Софийския университет (2015-2019 г.).

2-2

След като бе удостоен с Почетния знак „Св. Климент Охридски“ със синя лента, проф. дфзн Румен Ценов заяви, че щастлив да получи това изключително ценно за него отличие и благодари на катедрата, факултета и университета, в които е работил от 1 май 1981 г. до 1 март 2020 г. „38 години и 10 месеца, които бяха за мен една действителна хубава част от моя живот. И ако някой си мисли, че след като се пенсионираш си по-малко ангажиран, не му вярвайте. Както и преди, така и сега съм свързан с университета с научната му работа и духовно с него“.

Проф. Ценов е дългогодишен преподавател и с повече от 37 години стаж в Катедра „Атомна физика“. Роден е през 1955 г. През 1979 г. завършва физика в Софийския университет, Физически факултет. От 1979 г. до 1986 г. работи в Обединения институт за ядрени изследвания в г. Дубна, Московска област, Руска федерация – експериментална изследователска работа в областта на физиката на елементарните частици. Защитава дисертация и получава научна степен „кандидат на физико-математическите науки“.

От 1986 г. и досега работи в Катедрата по атомна физика на Физическия факултет. Чел е курсове по Атомна и ядрена физика, Физика на елементарните частици, Симетрии на фундаменталните взаимодействия (създаден нов курс), Физика на атомното ядро и елементарните частици, Симетрии във физиката на елементарните частици (създаден нов курс). Инициатор е за създаването на бакалавърска специалност Nuclear and Particle Physics на английски език. Ръководил е четирима докторанти и повече от десет дипломанти.

Притежава научната степен „доктор на физическите науки“ по специалност „Физика на високите енергии и елементарните частици“. Утвърден учен и дългогодишен участник в големи международни научни колективи за изпълнение на научноизследователски проекти в областта на физиката на елементарните частици. Проф. Ценов работи по редица проекти, работил е продължително и като гост-изследовател в Научно-изследователския център в Юлих, Германия и в Европейския център за ядрени изследвания (CERN), Женева, Швейцария.

Бил е формален ръководител на научни колективи по различни договори за извършване на научни изследвания. Има над 250 научни публикации с повече от 4000 цитирания. Индексът на Хирш е 35. Председател е на местния Организационен комитет за организирането на Европейската школа по физика на елементарните частици (провеждана съвместно от CERN и ОИЯИ) през 2015 г. в град Банско.

Три мандата е бил председател на Общото събрание на Физическия факултет, бил е член на Факултетния съвет на Физическия факултет, на Академичния съвет на Софийския университет, на Консултативната комисия към Агенцията за ядрено регулиране за сътрудничество с Обединения институт за ядени изследвания, Дубна към пълномощния представител на България в този институт, на Комисията за сътрудничество с CERN към Министъра на образованието и науката, 2010-2015 г.

Проф. Ценов е един от създателите на изследователското направление по физика на елементарните частици във Физическия факултет. Създател е на групата по неутринна физика и с неговите висок професионализъм и отдаденост е допринесъл за утвърждаването на ръководената от него група на европейската и световна изследователска сцена. С неговия авторитет и изследователска дейност той има голям принос за участието на Физическия факултет в научни изследвания в ЦЕРН и ДУБНА. Проф. Ценов създаде школа в областта на неутринната физика, в която се подготвиха и започнаха своята работа редица изследователи.