Начало / Новини / Новини и събития / Проф. д.н. Любомир Стойков и доц. д-р Бистра Векилска бяха удостоени с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

   
Проф. д.н. Любомир Стойков и доц. д-р Бистра Векилска бяха удостоени с Почетния знак със синя лента на Софийския университет

На заседание на Академичния съвет ректорът проф. дфн Анастас Герджиков връчи на проф. д.н. Любомир Стойков и на доц. д-р Бистра Векилска Почетен знак със синя лента на Софийския университет. Предложението за удостояване с високото отличие на проф. Стойков е на Факултета по журналистика и масова комуникация, а на доц. Векилска - на Геолого-географския факултет.

Доц. д-р Бистра Векилска получи отличието за високи резултати в преподаването и научно-изследователската дейност, за дългогодишната си добросъвестна работа в Софийския университет и по повод юбилейна годишнина. Тя благодари за отличието на членовете на Академичния съвет, на Факултетния съвет и на колегите си от катедрата и посочи, че животът на нейното семейство е свързан със Софийския университет. Самата тя от 17-годишна е в Университета, първо като студент, а след това и като преподавател. Доц. Векилска подчерта още, че за нея е голяма чест да получи наградата и изрази надеждата си, че след време внукът й, който присъства на церемонията, ще бъде четвърто поколение студент в Алма матер.

1

Проф. д.н. Любомир Стойков получи високото отличие за цялостния си принос за развитието на журналистиката и за приноса си към дейността на Факултета по журналистика и масова комуникация и към Катедра „История и теория на журналистиката“. В своето благодарствено слово той подчерта, че приема тази награда като признание за духовната енергия и усилията, които е положил по време на близо 40-годишната си преподавателска дейност във Факултета по журналистика и масова комуникация. Проф. Стойков не пропусна да спомене имената на свои любими преподаватели, които с мъдрост и харизматичност са го вдъхновявали и продължават да го вдъхновяват до ден-днешен: професорите Иван Славов, Исак Паси, Марко Семов, Кирил Нешев, Минчо Драганов и др.

Проф. Стойков сподели някои от генералните си принципи и методи на преподаване, сред които: да даваш на студентите повече, отколкото си длъжен да дадеш, преодолявайки формални и бюрократични ограничения; да преподаваш креативно и дивергентно, стимулирайки академичната младеж към самостоятелно мислене; да градиш мостове между теорията и реалния живот; да отдаваш дължимото на хумора, защото прекалената назидателност и дидактичност убиват пълноценния контакт със студентите.

Проф. Стойков благодари на Софийския университет и за това, че е получил автономията и независимостта на учен, изследовател и преподавател.

2

Той отправи апел към академичната общност за повече атрактивност и естественост в образователния процес и за по-голям респект към студентите. „Нека да се вслушваме в техните идеи и критики, защото не само студентите се учат от своите професори, но и професорите трябва да се учат от своите студенти!“ – изтъкна проф. д.н. Любомир Стойков.

Доц. Бистра Векилска завършва висшето си образование в Софийския университет със специализация хидроклиматолог, учител по география и геология. Работи като учител за кратко. Цялата професионална кариера на доц. Векилска преминава в Алма матер – от 1962 г. до 2006 г. След пенсионирането й през 2006 г. тя продължава да работи като хоноруван преподавател в Геолого-географския факултет до 2016 г. Понастоящем подпомага работата на катедра „Климатология, хидрология и геоморфология“, както и на научната общност по климатология с рецензиране на научни трудове в процедури за научни степени и академични длъжности, а също така и на научни статии, книги и монографии.

Като преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ доц. Векилска е водила курсове по обща климатология, климатология на България, микроклиматология и градска климатология, синоптичен анализ, география на климатите и климатичните ресурси, методи на климатичните изследвания. Всички курсове са обезпечени с учебници, учебни помагала или лекционни записки.

2

Основен принос в преподаването по климатология доц. Векилска има с учебника „Обща климатология“, издаван три пъти от издателството на Софийския университет.

Ръководила е значителен брой дипломанти и докторанти по климатология, като продължава и до днес да консултира и подпомага работата на докторантите в катедрата.

В периода 1.10.79-1.7.1983 г. е заместник-декан на Геолого-географския факултет. В периода 1.7.1980-1.7.1990 г. е ръководител на Катедра „Климатология и хидрология“.

Доц. Векилска има над 50 научни статии, автор и съавтор е на монографии, книги, студии и научни доклади в областта на климата на България (генезис на климата и методи на климатичните изследвания, режим и географско разпределение на хелиотермичните и плювиалните ресурси).

Проф. д.н. Любомир Стойков преподава от 1981 година във Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до ден-днешен без прекъсване. През тези 39 години академична дейност той допринася за развитието, модернизирането и преконцептуализирането на висшето образование по журналистика и публична комуникация, както и за издигането на имиджа и репутацията на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на ФЖМК.

Създател и преподавател е на първите в България университетски дисциплини „Култура и медии“, „Бизнес комуникация“, „Лайфстайл журналистика“, „“Теория на модата“, „Фирмена култура и комуникация“ и др. Основател и ръководител е на първата у нас магистърска програма по „Лайфстайл журналистика“. В момента преподава и в четирите специалности на ФЖМК – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“, „Книгоиздаване“ и „Комуникационен мениджмънт“, респ. по предметите „Култура и медии“, „Бизнес комуникация“ и др. Титулярен преподавател е в магистърските програми „Журналистика и медии“ и „Лайфстайл журналистика“ по дисциплините „Журналистика на културни теми“, „Лайфстайл журналистика“ и „Фешън журналистика“. Преподавал е на над 3000 студенти и е научен ръководител на над 200 успешно защитени дипломни работи, както и на пет успешно защитили докторанти. Четените от него дисциплини са избирани и от чуждестранни студенти, обучаващи се по програма „Еразъм“. Основател и почетен председател е на Българската академична асоциация по комуникации (БААК).

7

Проф. д.н. Любомир Стойков е организатор и участник в редица авторитетни международни и национални научни конференции, кръгли маси, дискусии и научни проекти. Сред студенти, преподаватели и широк кръг читатели са много популярни неговите монографии и учебници за медиите, културата, комуникацията, модата и връзките с обществеността, между които – „Култура и медии“ (претърпяла три издания - 2006, 2010, 2017), „Теоретични проблеми на модата“ (претърпяла две издания - 2006, 2016), „Управление на връзките с обществеността“ (претърпяла три издания - 2007, 2012, 2016), „Ефективна бизнес комуникация“ (претърпяла две издания - 2010, 2017)“, „Фирмена култура и комуникация“ (1995), „Facebook комуникация“ (2012), „Калинография“ (1998) и др. Негови възгледи и научни тези са цитирани многократно в стотици български и чуждестранни монографии, научни студии и статии. Само в Google Наука има 127 позовавания на негови рецензирани публикации, книги и научни текстове (h-индекс - 7 и i10-индекс - 6). Отделно има цитирания в най-авторитетните световни бази данни с научна информация, каквито са Web of Science (8 позовавания), Scopus (3 позовавания) и др.

Проф. д.н. Любомир Стойков е сред онези университетски преподаватели, които много резултатно обвързват теорията с практиката и науката с професионалната реализация. През тези години той е допринесъл за професионалното ангажиране на стотици студенти по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване, в т.ч. за намирането и за назначаването им на работа в печатни и електронни медии, редакции, издателства, PR агенции и др. Той е сред дарителите на Факултета по журналистика и масова комуникация и още през 2004 година помогна със свои средства за оборудването на зала 43 с монитор/телевизор, видеорекордър и др.

10

Проф. Стойков е основател и главен редактор на електронното теоретично списание с международна редколегия „Медии и обществени комуникации“. Член е на Съюза на учените в България и на Съюза на българските журналисти. Член е също така на Американското общество за връзки с обществеността (PRSA), на Метрополитън мюзиъм (в Ню Йорк) и на International Association for Media and Communication Research (IAMCR).

За своя значим принос към българската култура, наука и образование е награден с Почетния знак на президента на Република България. Носител е на отличието „Златен век“ – звезда, на Министерството на културата, връчено за приноса му в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство, и по повод Деня на народните будители. Удостоен е със „Златно перо“ – най-високата награда на Съюза на българските журналисти, както и с редица други авторитетни призове - "Златна книга" на Съвета на европейската научна и културна общност; Наградата за принос в имиджмейкърството от Българското дружество за връзки с обществеността и др.