Начало / Новини / Новини и събития / Проектът УНИТе допринася за диалога с младите учени за изграждане на атрактивна научно-изследователска среда в Софийския университет

   
Проектът УНИТе допринася за диалога с младите учени за изграждане на атрактивна научно-изследователска среда в Софийския университет

Една от съществените цели на проекта УНИТе е да привлече млади таланти и водещи изследователи в научната си дейност. Предпоставка за това е наличието на отлични условия за научни изследвания. С тази цел екипът на УНИТе активно подпомага дейността на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ за прилагане на принципите на Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение при наемане на изследователи (Хартата и Кодекса). Особено важна е адаптацията на изследователите към предстоящите промени.

На 19 февруари 2020 г. в Ректората беше проведен семинар за докторанти, постдокторанти и млади учени като съвместна инициатива на екипите на EURAXESS България и проекта УНИТе.

По време на семинара доц. Елисавета Гурова, директор „Административни дейности“ на УНИТе , запозна участниците с Европейската политика, свързана с човешките ресурси в науката, като се спря по-обстойно върху Хартата и Кодекса и предизвикателствата пред Софийския университет за прилагане на принципите им. Участниците получиха представа за Стратегията за човешките ресурси в науката (HRS4R) на ЕС, както и за стойността на полученото от Софийски университет европейско признание - логото “HR Excellence in Research” – гаранция за атрактивна среда за научна работа на изследователите, високо научно качество и прозрачност на процедурите при наемане на изследователи.

1

Доц. Гурова обсъди с участниците как младите учени и докторантите могат да съдействат за изпълнение на Плана за действие на Софийския университет за прилагане на принципите на Хартата и Кодекса. От една страна, те биха могли да подпомагат създадената Фокус група на изследователи в обсъждане на разработените нови вътрешни правила и процедури. От друга страна, се очаква активното им участие в провежданите периодични анкети за оценка на постигнатото и отражението му върху работата на изследователите. Някои от предстоящите задачи пред Софийски университет са свързани с разработване на вътрешни правила за научен интегритет и за прилагане на изискванията за отворени данни и отворена наука. Други важни въпроси са свързани с практическото прилагане на наличните правила за защита на интелектуалната собственост, трансфер на знания и комерсиализация на научните резултати. По време на семинара бяха обсъдени и критериите за оценяване на изследователите и свързаните с тях проблеми пред кариерното израстване на младите учени и преподаватели в Софийски университет.

3

С този семинар беше поставено началото на диалог с изследователите, който да допринесе за формиране на нова култура на откритост, честност и прозрачност в научните изследвания.