Начало / Новини / Новини и събития / Проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“

   
Проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“

На 12 декември 2019 г. влезе в сила договор между Фонд „Научни изследвания“ и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за финансиране на научноизследователския проект „Прозодични аспекти на българския език в съпоставителен план с други езици с лексикално акцентуване“ със срок за изпълнение 36 месеца, който се осъществява с участието на преподаватели от Университета на Саарланд (Германия) и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – от Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии.

Основната цел на проекта е да фокусира вниманието на учени – филолози с различни профили към основни прозодични аспекти на българския език като словното ударение и интонацията в съпоставителен план с руски, английски, немски, испански и португалски език.

Участниците в проекта са международно признати изследователи и специалисти в областта на съпоставителната фонетика и фонология: проф. д-р хабил. Бистра Андреева, проф. д-р Татяна Алексиева, доц. д-р Мирена Пацева (ръководител на проекта), доц. д-р Снежина Димитрова, доц. д-р Весела Чергова и гл. ас. д-р Милена Маринкова.

В проекта участват също изявени докторанти и студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Николета Стойкова (докторант и хоноруван преподавател в Катедра „Англицистика и американистика“), Дора Маркова (магистрант на МП „Интерпретативна антропология“), Даяна Николова и Евелин Хугасян (специалност „Испанска филология“), Тереза Василева и Кирил Терзийски (специалност „Португалска филология“).

Проектът съдържа следните пет основни работни пакета: „Съпоставителни изследвания на интонацията и изработване на съпоставителен речеви корпус“, „Изследвания на българското акцентуване и други прозодични аспекти“, „Изследване върху проблемите на овладяване на прозодичните характеристики в чуждоезиковото обучение“, „Организиране и провеждане на кръгла маса“ и „Подготвяне и съставяне на материали за преподаване и изследване на прозодията“.

Очакваните резултати от проекта са да повиши квалификацията и мобилността на учените чрез интензивни контакти в работни срещи, дискусии и участия в научни форуми в страната и чужбина, да привлече българската научна диаспора като консултанти и съавтори в съвместни публикации, да допринесе за публикуването на международно видими статии в реферирани и индексирани издания, да приобщи достиженията на българските учени към съществуващи научни мрежи, да изгради локална мрежа с участието на международно утвърдени автори, както и да приобщи млади учени, докторанти и студенти към изследователската работа в полето на прозодията.

Проектът е иновативен, актуален и интердисциплинарен по своята същност, а резултатите от него ще бъдат приложими в различни области като чуждоезиковото обучение, корпусната лингвистика, устната комуникация и психолингвистиката.