Начало / Новини / Новини и събития / In memoriam

   
In memoriam

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 17 юни 2020 г. внезапно ни напусна проф. дфн Георги Маринов Георгиев, дългогодишен преподавател във Физическия факултет.

Георги Георгиев последователно е студент във Физическия факултет на Софийския университет (1963-1965г.) и студент във Физическия факултет на Московския държавен университет “Ломоносов” (1965-1970г.), където през 1970 г., се дипломира. Пак в Московския държавен университет той защитава докторската си дисертация в областта на спонтанното параметрично разсейване на светлина в нецентросиметрични кристали. През 1983 г. е избран за доцент по квантова електроника във Физически факултет на Софийския университет. През 1991 г. му е присъдена научната степен „доктор на физическите науки”. От 1994 г. е професор по квантова и оптоелектроника.

Научните му интереси бяха в областта на молекулна спектроскопия (Раманова, инфрачервена, флуоресцентна), по проблемите на вътрешномолекулни и междумолекулни взаимодействия в течности, гранулометрия на течности, в областта наспонтанното параметрично разсейване на светлина в кристали и други.

Преподавателската му дейност се свързва най-вече със създаването на лекционните курсове по Основи на квантовата електроника, Оптоелектроника и интегрална оптика, Физична оптика и оптични прибори, Квантови генератори и усилватели и Матрични методи в оптиката и Поляризационна оптика.

В периодите 1990-1992 г. и 1997-2002 г. професор Георги Георгиев е ръководител на катедра „Квантова електроника“ на Физически факултет. Бил е член и председател на Специализиран научен съвет по радиофизика, физична и квантова електроника към ВАК и член на Постоянната комисия по природни науки към Акредитационния съвет на НАОА. Носител е на награда на Министерството на народната просвета (1986 г.) и на Почетния знак със синя лента на Софийския университет (2002 г.)

Много рядко се срещат хора като него, които да са така отдадени на призванието да обучават, да стимулират най-доброто в развиващите се млади физици и в колегите си. Той е един от символите на катедра „Квантова електроника“. Нашата лазерна физика му дължи много и той ще ни липсва!

Поклон пред светлата му памет!

От Академичната общност на Софийския университет „Св. Климент Охридски“