Начало / Новини / Новини и събития / IN MEMORIAM

   
IN MEMORIAM

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ с дълбоко прискърбие съобщава, че на 7 февруари 2019 г. ни напусна проф. дхн Мариана Йонова Митева, дългогодишен преподавател в Химическия факултет.

Поклонението ще се състои на 10 февруари 2019 г. от 12.30 ч. в ритуалната зала на Централните софийски гробища.

Професор Мариана Йонова Митева е изтъкнат учен и преподавател в областта на координационната, аналитичната и бионеорганичната химия. Била е заместник-декан на Химическия факултет в периода 1997–1999 г., дългогодишен главен редактор на Годишника на Химическия факултет на Софийския университет. Създател на Учебно-научната лаборатория „Биокоординационна и биоаналитична химия“ (2006 г.).

Завършва висшето си образование по химия в Химическия факултет (сега Факултет по химия и фармация) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (1969 г.), където реализира и цялата си преподавателска и научна кариера, последователно като асистент, доцент (1987 г.) и професор по аналитична химия (2001 г.) в катедра „Аналитична химия“.

Професор Мариана Митева е автор на повече от 200 научни публикации в областта на химията, публикувани в реномирани международни научни списания (над 80%); съавтор е на две учебни пособия за студенти, и нейните трудове са цитирани над 1000 пъти в научната литература. Научен ръководител на повече от 50 дипломанти и на 13 докторанти, някои от които вече са хабилитирани като доценти и професори у нас и в чужбина.

Мариана Митева е била Хумболтов стипендиант в Университета в Хамбург, гост-преподавател или гостуващ изследовател в реномирани научни организации, сред които Университетите в Мюнхен, Хамбург, Саарбрюкен и Бохум в Германия, Университет-Комплутенце в Мадрид, Испания. Активната научно-изследователска дейност на проф. М. Митева е плод на широко сътрудничество с учени от цяла Европа (Германия, Испания, Швейцария, Полша, Хърватия, Италия) и от повечето научни институции в България (Биологическия факултет и Физическия факултет на Софийския университет, Пловдивския университет, Русенския университет, Медицинския Университет – София, Институти на БАН).

Научните интереси и изследвания на проф. дн М. Митева са в областта на химията и фотохимията на координационни съединения, биокоординационната и биоаналитичната химия. Нейната дисертация за научната степен „доктор на химическите науки“ по специалността „Аналитична химия“ е на тема: „Стабилизиране на междинните окислителни състояния на хром(V) и платина(III). Роля и участие на разтворителя“. В областта на координационната химия проф. дхн М. Митева изучава разнообразни комплексообразувателни процеси с участието на макроциклични лиганди, коронни етери, индандиони, хидантоини, каликсарени и др., а в областта на бионеорганичната и биоаналитичната химия попадат изследванията ѝ върху йонофорни антибиотици, токсини и жизненоважни биомолекули (креатинин, креатин, билирубин). Преподавателската работа на проф. дхн М. Митева включва лекции, семинари и упражнения в курсовете по „Аналитична химия“, и тя първа въвежда в България съвременните учебни дисциплини по „Бионеорганична химия“, „Биокоординационна химия“, „Комплексни съединения в медицината“ и „Макроциклични съединения“.

Значителна е организационната и обществената дейност на проф. дхн М. Митева. Тя е била член на Специализирания научен съвет по Неорганична и аналитична химия към ВАК, председател на Постоянната комисия по природни науки и математика към Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет. Член е на Съюза на учените в България и на Хумболтовия съюз, на чиято “Секция Химически науки“ е била председател.

Неуморната и разностранна дейност на проф. М. Митева оставя незаличима следа в развитието на научните и образователни дейности във Факултет по химия и фармация на Софийския университет и в България. Нейният борбен дух, пламенност и всеотдайност са добре познати сред неизброимите ѝ колеги, съавтори, сътрудници и ученици, и остават безспорен пример за подражание.

Академичната общност загуби почитан колега, преподавател и приятел, който ще остане в спомените със своя авторитет, трудолюбие и ерудиция.

Поклон пред светлата ѝ памет!

От Академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски“