Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Климент Охридски” обявява конкурс за академичнa длъжност, ДВ, бр. 32/09.04.2024 г.

   

 

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ обявява конкурси за

 

професори по професионално направление:

  • 3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология – Историческа социология) – един за нуждите на ФФ;
  • 4.3. Биологически науки (Клетъчна биология) – един за нуждите на БФ;

 

доценти по професионално направление:

  • 3.6. Право (Граждански процес) – един за нуждите на ЮФ;
  • 3.6. Право (Наказателнопроцесуално право) – един за нуждите на ЮФ;
  • 1.3. Педагогика на обучението по… (Дидактика на обучението по музика, Методика на обучението по музика, Задължително пиано) – един за нуждите на ФНОИ;
  • 8.3. Музикално и танцово изкуство (Постпродукция за видео, Аудиовизуален дизайн, Музика и реклама, Подкаст) – един за нуждите на ФНОИ;
  • 4.3. Биологически науки (Физиология на растенията – симбиотични взаимоотношения при растенията) – един за нуждите на БФ;

 

главен асистент по професионално направление:

  • 1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на обучението по математика и физика) – един за нуждите на ДИУУ,

 

всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

 

Списъкът с необходимите документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ “Св. Кл. Охридски”

 

Документи се подават в Ректората,

Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая 2,

София 1504, бул. “Цар Освободител” № 15,

тел. 02/ 986 11 83

Приемно време от 15.00 ч. до 17.00 ч.

Документи могат да се подават и електронно (за информация: www.uni-sofia.bg).