Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 60/12.03.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурс за асистент по:

  • 3.2. психология /клинична психология/ - един,

със срок 2 месеца, за нуждите на катедра “Социална, трудова и педагогическа психология” – Философски факултет.

Конкурсът ще се проведе по реда и условията на Кодекса на труда и Закона за развитието на академичния състав в Република България. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

  • молба /по образец/,
  • автобиография,
  • копие на диплома за висше образование и приложение,
  • медицинско свидетелство,
  • удостоверение за стаж по специалността,
  • списък на публикации.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.