Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 36/13.02.2012 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

асистенти по:

 • 4.5. математика /математическа логика/ - двама;
 • 2.3. философия /теория на познанието/ - един;
 • 3.1. социология, антропология и науки за културата /обща социология/ - един;
 • 2.1. филология /практически немски език/ - един;
 • 4.4. науки за земята /метеорология/ - един,

всички със срок 2 месеца;

 

асистенти за нуждите на Медицинския факултет и Университетска болница “Лозенец” по:

 • 7.1. медицина /вътрешни болести – кардиология/ - трима;
 • 7.1. медицина /хирургически болести – кардиохирургия/ - трима;
 • 7.1. медицина /фармакология – вкл. фармакокинетика и химиотерапия/ - двама;
 • 7.1. медицина /клинична фармакология/ - двама;
 • 7.1. медицина /образна диагностика/ - двама;
 • 7.1. медицина /анестезиология и интензивно лечение/ - един;
 • 7.1. медицина /вътрешни болести – гастроентерология/ - един;
 • 7.1. медицина /педиатрия/ - един;
 • 7.1. медицина /урология/ - един;
 • 7.1. медицина /обща и оперативна хирургия/ - един,

всички със срок 1 месец.

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда и Закона за развитието на академичния състав в Република България. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

 • молба /по образец/,
 • автобиография,
 • копие на диплома за висше образование и приложение,
 • медицинско свидетелство,
 • удостоверение за стаж по специалността,
 • списък на публикации.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.