Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 284/12.12.2011 г.

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

асистенти по:

  • 2.1. филология /английски език – приложна лингвистика/ - един;
  • 2.1. филология /френска литература ХІ-ХVІІ век/ - един;
  • 4.5. математика /числени методи/ - един;
  • 4.2. химически науки /аналитична химия/ - половин щатна бройка,

всички със срок 2 месеца.

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда и Закона за развитието на академичния състав в Република България. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

  • молба /по образец/,
  • автобиография,
  • копие на диплома за висше образование и приложение,
  • медицинско свидетелство,
  • удостоверение за стаж по специалността,
  • списък на публикации.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.