Начало / Новини / Конкурси / Конкурси за академични длъжности / Архив / Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за академични длъжности, в. "Новинар", бр. 123/30.05.2012 г., с. 17

   

 

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” обявява конкурси за

асистенти по:

 • 4.4. науки за земята /география на населението и селищата/ - един;
 • 3.6. право /обща теория на правото/ - един;
 • 2.1. филология /английски език – практически курс/ - един;
 • 2.1. филология /немски език – приложна лингвистика/ - един;
 • 2.1. филология /английски език – историческа граматика/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография – библиография/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /информационно-търсещи системи/ - един;
 • 3.5. обществени комуникации и информационни науки /книгознание, библиотекознание, библиография – библиотекознание/ - един;
 • 4.1. физически науки /геофизика/ - един;
 • 4.5. математика /вероятности и статистика/ - един;

асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ по:

 • 3.6. право /наказателно право/ - един,

всички със срок 2 месеца.

Конкурсите ще се проведат по реда и условията на Кодекса на труда, чл. 17 от Закона за развитието на академичния състав в Р България и чл. 44 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ. Кандидатите ще държат писмен и устен изпит.

Необходими документи:

 • молба /по образец/,
 • автобиография,
 • копие на диплома за висше образование и приложение,
 • медицинско свидетелство,
 • удостоверение за стаж по специалността /ако има такъв/,
 • списък на публикации /ако има такива/.

Срокът започва да тече от датата на публикуването на обявата.

Документи се подават в Ректората, стая 108, бул. “Цар Освободител” № 15, София 1504,
тел. 02/987-36-34.